Kayıt ve Onay Yönetmeliği İnceleme Notları

 

Kayıt ve onay yönetmeliği aslında gıda işletmelerini ikiye ayırıyor: kayıt’a tabii işletmeler Onaya tabii işletmeler şeklinde… Onaya tabii işletmeleri yönetmelik ek-1 de belirtiyor ve bu işletmelerin dışında kalanları kayıta tabii şeklinde belirtiyor.

Onaya tabii işletmelere baktığımız zaman genellikle hayvansal gıda üreten işletmeler yer almakta.
ancak bu kısımda önerimiz mevzuat okumanın en önemli kriteri olan kapsam bölümünü incelemek
bu yönetmelik 5996 sayılı kanunun ilgili maddelerinden dayanak alınarak çıkarılmış bir yönetmelik ve kapsamında bazı işletmeleri içermiyor


  1. Kurban bayramında kesim yapılan yerler,
  2. Köylerdeki kişisel ihtiyaç amaçlı kesim yerleri,
  3. Kişisel tüketim amacıyla birincil üretim yapılan yerler,
  4. Kişisel tüketim amacıyla gıdanın hazırlandığı, işlendiği ve depolandığı yerler,
  5. Gıdanın; geçici olarak, zaman zaman ve küçük ölçekte kermes, kültürel etkinlikler gibi bireysel gönüllüler tarafından yardım amaçlı hazırlandığı, depolandığı ve sunulduğu yerler,

bu işletmeler yönetmeliğin istisna kabul ettiği yerlerdir.

İşletme Kayıt Belgesi Nasıl Alınır?

işletme kayıt belgesi almak aslında gayet basit ve tarım bakanlığı yetkililerinin de ivedilikle yaptığı bir işlemdir. Şunu unutmamak gerekir ki belediye v.b. resmi organdan işyeri çalışma ruhsatı alındığında 1 ay içinde kayıt veya onay belgemizin başvurusunu yapmamız gerekiyor ve takip eden 3 ay içinde de kayıt ve onay belgemizi edinmemiz gerekiyor.
(kayıta tabii işletmeler ek14 de yer almakta.)
Şirket yetkilisi; imza sirküsü, çalışma izin belgesi ve kapasite raporu eşliğinde başvuruyu yönetmeliğin ek5 formatındaki dilekçeyle yapar:

bakanlık bu belgeler ışığında çalıştırılması zorunlu personel olması gerekip gerekmediğini iş verene belirtir. İşletme izp dediğimiz çalıştırılması zorunlu personel bulundurması gerekiyor ise  5996 sayılı kanun ek1 e göre meslek gruplarından en az biriyle anlaşmayı noter kanalı ve oda onayı ile il/ilçe tarım müdürlüğüne beyan etmesi gerekir ki müdürlük tarafından belge teslim edilebilsin. (Çalıştırılması zorunlu meslek mensupları tebliğ için tıklayın)

Çalıştırılması zorunlu personelden meslek odası bulunan meslek mensubu, bağlı olduğu meslek odasından ilgili işletmede çalıştığına dair belge alacaktır. Meslek odası bulunmayan meslek mensupları için gıda işletmecisi ile yapacağı sözleşme aranacaktır. Kamu kurumlarında çalışanlarda bu belge yerine kurum amiri tarafından imzalı görevlendirme yazısı aranır.


Onaya tabii işletmeler için kayıt ve onay yönetmeliği .

Yönetmeliğin ek-1 inde yer alan işletmeler onaya tabii işletmelerdir ve bakıldığında bu sektörlerin hayvansal gıdalar üretilen işletmelerden seçildiği dikkatinizi çekecektir. Onaya tabii işletmenin işletme onay belgesi ve onay numarası alması kayıt belgesine göre farklılıklar içerir
öncelikle onaya tabii işletmeler yönetmeliğin ek7 sinde belirtilen belgeleri ibraz etmeleri gerekir. başvuru süresinde eksiklikler için yetkili mercii en fazla 1 ay süre verebilmektedir.ek 7:GIDA İŞLETMELERİ İÇİN ONAY BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER

1- Başvuru dilekçesi ve beyanname genel kısmı (Ek-10), beyanname özel kısmı (Ek-11)
2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının veya Deneme İzin Belgesinin sureti.
3- Kapasite raporu veya ekspertiz raporu, resmi kurumlarda kurum beyanı.
4- Gıda işletmecisinin güncel bilgilerini içeren Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi (Yapısı gereği sicil gazetesinde yayımlanamayacak kurum ve kuruluşlar hariç)
5- Gıda işletmesine şartlı onay verilmeden önce gıda üretiminde kullanılan suda yaptırılan başlangıç analizlerine ait raporlar.
6- Meslek odası bulunan meslek mensupları için odadan alınmış belge, meslek odası bulunmayan meslek mensupları için gıda işletmecisiyle yapacağı sözleşme.
7- İşletmenin teknik resim kurallarına göre çizilmiş; su giderleri, personel hareketleri, ürün akış şeması, makine yerleşim planı gibi bilgileri içeren A3 boyutunda yerleşim krokisi.
8- İşletmede oluşan katı/sıvı/ gaz atıkların uzaklaştırma şekli ve sıklığı hakkında bilgi ve yetkili merci tarafından istenmesi durumunda belge.Başvuru sonucunda bakanlık yetkilileri 15 gün içerisinde işletmeye resmi kontrole gelir. İlk resmi kontrolde gıda hijyen yönetmeliği ve hayvansal gıdalar için özel hijyen yönetmeliği bakımından detaylı olarak incelenir… işletmenin fiziki durumu bu ilk denetlemede çok önemlidir. Bu denetleme sonunda geçici onay belgesi ve onay numarası işletmeye verilir ve faaliyet başlar. İzleyen 3 ay içerisinde de tekrar resmi kontrol gerçekleşir.
Bu ikinci resmi kontrolde Gıda Hijyeni Yönetmeliği, Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği, Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik ile Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelikte geçen hükümleri karşıladığının araştırılması yapılır.

Bu yönetmeliklere uygunsuz bir durum tespit edilirse geçici onay süresi uzatılabilir. toplamda geçici onay belgesi süresi 6 ayı geçemez. Tüm resmi kontrollerden geçen işletme ise onay belgesini alır.
Onaya tabii işletmeler her rutin denetlemede ikinci resmi kontrolde olduğu gibi denetlenir ve herhangi bir eksik tespit edildiğinde işletmeye 6 ayı geçmemek suretiyle süre verilir
Bu eksik 6 ay içerisinde tamamlanmaz ise onay numarası ve onay belgesi askıya alınır ve işletme askı süresince faaliyet gösteremez. Askı süresi de 1 seneyi geçemez. Askı süresi sonunda eksiklikler hala giderilmemişse onay belge ve numarası iptal edilir. Bu hususta işletme tekrar faaliyet göstermek isterse başvuru sürecini tekrar başlatması gerekir.

Kayıt ve onay yönetmeliğinde çalıştırılması zorunlu personel maddesi de yer almaktadır.

Çalıştırılması zorunlu personel: Çalıştırılması zorunlu personelden meslek odası bulunan meslek mensubu, bağlı olduğu meslek odasından ilgili işletmede çalıştığına dair belge alacaktır. Meslek odası bulunmayan meslek mensupları için gıda işletmecisi ile yapacağı sözleşme aranacaktır. Kamu kurumlarında çalışanlarda bu belge yerine kurum amiri tarafından imzalı görevlendirme yazısı aranır.Eğer işletme sahibi gıda işletmesinin nevine uygun bir lisans programından mezun ise kendisi çalıştırılması zorunlu personel olabilir. Gıda işletmecisi aynı adreste birden fazla faaliyet göstermesi durumunda tüm faaliyetlerde kullanılan alet ekipmanın toplam motor gücü, 30 beygir gücünün üzerinde veya çalıştırdığı toplam personel sayısı on kişiden fazla ise çalıştırılması zorunlu olan personeli istihdam etmek zorundadır.

Çalıştırılması zorunlu personel, sözleşme ile belirtilen gün ve saatler içinde başka bir işte çalışamaz
(not: bir işletmede izp iseniz ve iş güvenliği sertifikanız var ise aynı işletmenin iş güvenliği uzmanı olamazsınız)
ancak 4857 sayılı iş kanununa göre bir birey günde en fazla 11 saat çalışabilir… izp olarak çalışacağınız süre 7.5 saati geçemeyeceği için fazla mesai sürenizi isg profesyoneli olarak değerlendirebilirsiniz

Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim

Kayıt ve onay yönetmeliği yetkilendirilmiş veteriner hekim maddesiyle devam eder… Bu noktada resmi kontrol için bir hekimin bir de resmi merciiler tarafından atanmış farklı bir hekimin daha işletme şartlarını kontrol etmesi isteniyor…
Bu maddede geçen kısımlar hayvan kesimi, parçalanması gibi unsurları içeriyor. canlı hayvan kesim haneleri; et işleme işletmeleri resmi kontrollerin yanı sıra veteriner hekimlerce rutin denetlemeye tabii tutulmaktadır.

Kayıt ya da onay belgeleri kaybedildiğinde ne yapılabilir

Kayıt veya onay belgesi kaybedilmiş ise Ülke çapında yayın yapan gazetelere zayi ilanı vermek gerekiyor. Eğer herhangi bir durumda belge yıpranmış ise yıpranmış belge ile beraber; kayıpsa zayi ilanı ile beraber resmi kuruma dilekçe ile başvuru yapılıyor