Bebek Formülleri Tebliğ Özeti (yürürlükten kalktı)

 

 

 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI. YÜRÜRLÜKTE OLAN TEBLİĞ İÇİN TIKLAYIN

Sağlıklı bebeklerin tüketimine yönelik bebek formüllerinin,  tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma ve piyasaya arzı ile ilgili şartları ve ürün özelliklerini belirlemek amacıyla çıkarılmış olan Bebek Formülleri Tebliğ;özel beslenme amacıyla, yaşamlarının ilk ayları boyunca bebeklerin beslenmesinde kullanımı uygun olan bebek formüllerini ve bebek sütünü kapsar.

Mevzuatın bu kısmında bir kaç tanımdan bahsetmekte fayda var. Bebek: On iki ayın altındaki yaş grubundaki bireyler için kullanılır.  Bebek Formülü: Bebeklerin yaşamlarının ilk ayları boyunca, uygun tamamlayıcı beslenme ile tanışıncaya kadar özel beslenme ihtiyaçlarını karşılayan ürünleri ifade eder. Bir de Pestisit kalıntısı tanımımız var ki Bebek formüllerinde, bir bitki koruma ürününün metabolitlerini ve parçalanma ürünlerini veya reaksiyonu sonucu oluşan ürünlerini de kapsayan kalıntılara denmektedir.

Bu Tebliğ Eklerini İndirmek İçin TıklayınÜrün özellikleri

 1. Bebek Formülleri , anne sütü ile beslenemeyen normal sağlıklı bebeklerin özel beslenme gereksinimlerini karşılamak amacıyla üretilir.
 2. Bebek Formülleri   dışındaki hiçbir ürün, sağlıklı bebeklerin yaşamlarının ilk aylarında beslenmeleri için uygun oldukları izlenimi verecek şekilde piyasaya arz edilmez.
 3.  Bebek formülü, Ek-1’in 2 nci maddesinde yer alan protein kaynaklarından ve doğumdan itibaren bebeklerin özel beslenmesi için uygunluğu genel kabul görmüş bilimsel metodlarla bakanlıkça uygun görülen diğer gıda bileşenlerinden üretilir.
 4. Bebek formüllerinin temel bileşimi Ek-1’e uygun olur. Ek-1’in 2.1 inci maddesinde yer alan inek sütü veya keçi sütü proteinlerinden üretilmiş ve protein içeriği 0,45 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal) ile 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal) arasındaki bebek formüllerinin bebeklerin özel beslenme amacına uygunluğu, bilimsel çerçevede Bakanlıkça değerlendirilir.
 5. Ek-1’in 2.2 nci maddesinde yer alan protein hidrolizatlarından üretilmiş ve protein içeriği 0,45 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal) ile 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) arasındaki bebek formüllerinin bebeklerin özel beslenme amacına uygunluğu, bilimsel çerçevede Bakanlıkça değerlendirilir. Bunlar Ek-7’deki değerlere uygun olur.
 6. Bebek formüllerindeki faydalanılabilen her bir esansiyel ve yarı esansiyel amino asit miktarları Ek-2’de verilen anne sütü proteinine eşit veya daha fazla olur.
 7. Tüketime hazır ürünler dışında, bebek formüllerinin kullanıma hazır hale getirilmesinde sadece su kullanılır.
 8.  Bebek formüllerinin üretiminde aşağıdaki besin ögelerine ihtiyacı karşılamak amacıyla yalnızca Ek-3’te listelenen;Vitaminler,Mineral maddeler,Amino asitler ve diğer azot içeren bileşikler ile Diğer besin ögeleri kullanılabilir.
 9. Bebek Formülleri, Bebeklerin sağlığına zarar verecek miktarda herhangi bir madde içermez.
 10. Her bir pestisit kalıntı seviyesi Ek-4’te yer alan pestisitlere ait kalıntılar hariç, en fazla 0,01 mg/kg olur.
 11. Bebek Formüllerinin üretiminde kullanılacak tarımsal ürünlerde Ek-5’te belirtilen pestisitler kullanılmaz. Ancak tarımsal üretimde kullanılmadığı halde analiz sonucunda belirlendiği takdirde, kalıntı limitinin 0,003 mg/kg’ı aşmaması durumunda bu pestisitler kullanılmamış olarak değerlendirilir.
 12. Bu limitler, üretici tarafından verilen kullanım talimatına göre hazırlanan veya doğrudan tüketime hazır olarak satışa sunulan bebek formüllerine uygulanır.
 13. Biyogüvenlik Kanunu gereğince genetik yapısı değiştirilmiş organizma (GDO) ve ürünlerinin kullanılması yasaktır.
 14. Bebek Formüllerinde kullanılan katkı maddeleri, Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur. Bu ürünlerde, ham maddeden veya diğer bileşenlerden taşınan ancak bebek formüllerinde kullanımına izin verilmeyen katkı maddeleri bulunmaz.
 15. Bebek Formüllerinde aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri kullanılmaz.
 16. Bulaşanların miktarları, Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.
 17. Bebek formülleri Gıda Hijyeni Yönetmeliği ile Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.
 18. Bulunabilecek veteriner ilaçları kalıntı düzeyleri, Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.
 19. Ambalajlar, Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.
 20. Taşıma ve depolama Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin gıdaların taşınması ve depolanması ile ilgili hükümlerine uygun olur.

 21. Bebek Formüllerinden Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde belirtilen kurallara uygun olarak numune alınır ve ulusal veya uluslararası kabul görmüş analiz metotları uygulanır.Etiketleme

Bebek Formüllerinde Etiketler Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

Anne Sütü Muadillerinin Pazarlanmasıyla İlgili Uluslararası Yasa (Mama Kodu) çerçevesinde belirlenen aşağıda belirtilen kurallara da uyulur:

a) Bebek formülleri eğer tamamen inek sütü veya keçi sütü proteinlerinden üretilirse “bebek sütü” ifadesi,

b) Ürünün, doğum sonrasında anne sütüyle beslenemeyen bebeklerin özel beslenmesi için uygun olduğuna dair ifade,

c) Tüketime hazır ürünün 100 mL’sinin içerdiği protein, yağ ve karbonhidrat ile yararlanılabilen enerjinin kcal ve kJ olarak sayısal değerleri, Ek-1’de belirtilen her bir mineral ve vitamin ile ilave edilmesi halinde kolin, inositol ve karnitinin ortalama sayısal değerleri,

ç) Ürünün uygun hazırlama ve saklama talimatı,

d) Ürünün uygun olmayan hazırlama, saklama şeklinin sağlığa zararlı olacağına dair uyarı,etikette yer alır.

e) Tüketime hazır ürünün 100 mL’sinde 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yer almayan ancak Ek-3’te yer alan besin ögelerinin ortalama sayısal değerleri etikette yer alabilir.

f) Bebek formüllerinin etiketi, anne sütüyle beslenmeyi engellemeyecek ve ürünün uygun kullanımı hakkında gerekli bilgiyi sağlayacak şekilde düzenlenir. Ürün etiketinde “insana özdeş”, “anne gibi”, “adapte” veya benzeri kelimelerin kullanımı yasaktır.

g) “Uyarı” veya eşdeğer bir başlık altında; Anne sütüyle beslemenin üstün olduğu, Bebek formülünün sadece anne sütü ile beslemenin mümkün olmadığı durumlarda ve yetkili sağlık çalışanının önerisi üzerine kullanılması gereken bir ürün olduğu özellikle etikette vurgulanmalıdır.

ğ) Ambalaj ve/veya etiket üzerinde bebek resimleri, her türlü fotoğraf, çizgi ve resim dahil bebek formüllerinin kullanımını özendiren bir yazı/resim bulunmaz. Bu kısıtlamalar ürünün şekli ve görünüşü için de geçerlidir. Ancak, ürünün bebek formülü olduğunun kolayca anlaşılmasını sağlayan ve hazırlama şeklini gösteren grafikler etikette yer alabilir.

h) Bebek formüllerinin etiketinde Ek-6’daki koşulları sağlamak şartıyla sadece bu ekte bulunan beslenme ve sağlık beyanları yer alabilir.

ı) Bebek formülleri, tüketicilerin bu tip ürünleri açıkça birbirinden ayırt edilebilmesini mümkün kılacak ve böylece bebek formülleri ve Türk Gıda Kodeksi Devam Formülleri Tebliğinde tanımlanan devam formülleri arasında herhangi bir karışıklık riskini önleyecek şekilde etiketlenir.

i) Tüm bu Maddelere Ürünün tanıtımında; özellikle bebek formüllerinin şekli, görüntüsü veya ambalajı, kullanılan ambalaj materyali ve son tüketiciye satış veya dağıtım noktasındaki sergilenme şeklinde ve özellikle reklamlarında da uyulmak zorundadır.

j) Bebek formüllerinin tanıtımı bilimsel yayınlar ile bebek bakımına özgün yayınlarla sınırlıdır. Bu tanıtım bu tebliğin maddelerine uygun olarak yapılır ve sadece bilimsel bilgiler ile ürünün doğasından kaynaklanan doğru bilgileri içerir. Bu tanıtımlarda, biberonla beslemenin emzirmeye eşit veya daha üstün olduğunu ima edecek veya buna yol açacak bir ifade yer almaz.

k) Ürünlerin piyasaya arzında; tanıtım, örnek dağıtma ya da satış anında bebek formüllerinin satışını teşvik edici direkt olarak tüketiciye yönelik ikna edici özel görseller, indirim kuponları, ödüller, özel satışlar, zararına ve bağlı satışlar gibi herhangi diğer promosyonları yapmak yasaktır.

l) Bebek formülü üretici ve dağıtıcılarının; genel halka veya gebe kadınlara, annelere veya onların aile fertlerine, ücretsiz veya düşük ücretli ürünler, örnekler veya diğer promosyon hediyeleri, doğrudan veya sağlık sistemi ve sağlık çalışanları yoluyla dolaylı olarak sağlaması yasaktır.


Özel hükümler

 Bu Tebliğdeki hükümlere uymayan gıdalar bebek formülü olarak satışa sunulmaz veya tanıtılmaz. Ayrıca;Bebeklerin beslenmesiyle ilgili olarak bebek sahibi anne, gebe kadınlar ve bu alanla ilgili kişileri bilgilendirmek için;

1) Emzirmenin yararları ve üstünlüğü,

2) Annenin beslenmesi, emzirmeye hazırlanması, emzirmenin sağlanması ve sürdürülmesi,

3) Biberonla kısmi beslemenin emzirme üzerine olası olumsuz etkisi,

4) Emzirmeme kararı verildiğinde tekrar emzirmeye geri dönüşün zorluğu,

5) Gerekli durumlarda bebek formüllerinin uygun kullanımı

ile ilgili yazılı veya görsel bilgi ve eğitim materyali sağlanır.

Üreticiler ve dağıtıcılar tarafından bilgilendirme veya eğitim amaçlı araç gereçlerin veya materyallerin bağışı sadece gerekli durumlarda ilgili birimlerin talebi üzerine ve Sağlık Bakanlığının yazılı izni veya belirlediği talimatlar doğrultusunda yapılabilir. Bu araç gereç veya materyaller bağış yapan firmanın isim ve logosunu taşıyabilir. Ancak, bebek formüllerinin tescilli bir markasını ifade edemez ve sadece sağlık hizmetleri sistemi yoluyla dağıtılabilir.

Kurum ve kuruluşlar tarafından kurum içi kullanımı veya dışarıya dağıtımı için bebek formüllerinin bağışı veya düşük ücretle satışı, sadece bu ürünlerle beslenen bebeklere ve gerek duyulduğu sürece yapılmak üzere bu kurum ve kuruluşlar tarafından yapılabilir veya dağıtılabilir.Bilgilendirme: Bu tebliğ’nin aslına ulaşmak için,05.08.2014 Tarih ve 29089 sayılı resmi gazeteyi inceleyebilirsiniz. Gıda Mevzuatını en güncel hali ile Mevzuat.gov.tr adresi ile edinebilirsiniz.