Süt Ürünleri Lisanslı Depo Tebliği Yayımlandı

Standartları belirlenen süt ürünlerinin emniyetli ve uygun koşullarda depolanmasını ve ürün senetleri vasıtasıyla ticaretinin kolaylaştırılmasını sağlamak amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlandı

Bu Tebliğ, süt ürünlerinin depolanacağı lisanslı depolarda bulunması gereken asgari niteliklere ve depolama hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ile süt ürünlerine yönelik lisanslı depoculuk faaliyetlerine dair diğer hususları kapsar.

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ile Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.Depolarda bulunması gereken asgari nitelikler

Süt ürünlerinin depolanacağı lisanslı depoların;

a) Taban, iç ve dış duvar yüzeyleri ile çatısının, süt ürünlerine yabancı madde karışmasını ve kirlenmesini önleyecek, güneş ışığını ve rutubeti geçirmeyecek, süt ürünlerini her türlü koku ve hava etkisi ile iç ve dış zararlardan koruyacak şekil ve nitelikte olması,

b) Tabanının ve duvarlarının yıkanabilir ve temizlenebilir, gerektiğinde dezenfekte edilebilir, kolay drene edilebilir, aşınma, dökülme, kondensasyon yapmayacak ve toksik etki yaratmayacak malzemeden olması, duvarlarında, tabanında ve tavanında çatlakların olmaması, kapılarının geniş, sızdırmaz ve zararlıların girmesini engelleyecek nitelikte olması,

c) Yağsız süt tozu ve yağsız peyniraltı suyu tozu için en çok 25 °C ve en çok %60 nem oranını, yüksek yağlı, tam yağlı ve yarım yağlı süt tozu ile yağlı peyniraltı suyu tozu için en çok 20°C ve en çok %60 nem oranını, tereyağı ve çedar peyniri için -18 °C ve en çok %75 nem oranını sağlayacak özellikte ve kapalı olması, süt ürünlerinin depolara aktarılması ya da depodan tahliyesi amacıyla ihtiyaç duyulan nakil ve diğer araç ve gereçlerin rahatça çalışabileceği genişlikte boş alanların ve geçiş yerlerinin bulunması,

ç) Farklı sınıflara ait süt ürünlerinin karışmasını ve niteliklerinin bozulmasını önleyecek büyüklük ve nitelikte olması,

d) Yeterli nem alma ve havalandırma sistemi, belgelendirilmesi suretiyle yeterli yangın söndürme sistemi, kaçak akıma ve neme karşı korumalı özel muhafazalı elektrik sistemi ile süt ürünlerinin depolara nakledilmesi için gerekli altyapı ve nakil sistemine sahip olması,

e) Depolama hizmetleri ve depolamayla ilgili ihtiyaç duyulan diğer yan hizmetleri yerine getirebilecek teknik donanıma sahip bulunması,

f) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, Gıda Hijyeni Yönetmeliği ile  Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğine uygun olması,

gereklidir.

İlgili Yazılarımız

Ayrıca Tİcaret Bağanlığı, depolanacak süt ürünlerinin sağlıklı koşullarda muhafazasına yönelik gerekli gördüğü diğer depo niteliklerini arayabilir ve uygulamaya koyabilir.

Lisanslı depo işletmesinin; süt tozu ve peyniraltı suyu tozu için lisansa tabi kapalı depo kapasitesi her bir şubesi 3500 tondan az olmamak kaydıyla toplamda 10.000 tondan az olamaz. Tereyağ ve Cedar peyniri için ise her bir şubesi 2500 tondan az olmamak koşulu ile  ,  lisansa tabi kapalı depo kapasitesi 7.000 tondan az olamaz.

Süt ürünlerinin depolanacağı yerler, belirli bir sistematiğe göre numaralandırılır. Depoların numaralandırılması giriş kapılarının üzerine yapılır, depo içindeki ünitelerin numaralandırılması ise süt ürünlerinin karışmasına mahal vermeyecek şekilde kolayca görülebilecek biçimde yapılır. Bakanlık, numaralandırmanın nasıl yapılacağı konusunda standart bir düzenleme yapıp zorunlu uygulama koyabilir.


Sermaye

Lisanslı depo işletmesinin;

Süt tozu ve peyniraltı suyu tozunda;

 1.  10.000 ton için; 2 milyon TL,
 2. 10.001 ila 20.000 ton için; 2,5 milyon TL,
 3. 20.001 ila 30.000 ton için; 3 milyon TL,
 4. 30.000 tonu aşan her 10.000 ton için de ilave 500 bin TL,

Tereyağı ve çedar peynirinde;

 1. 7.000 ton için; 2 milyon TL,
 2. 7.001 ila 14.000 ton için; 2,5 milyon TL,
 3. 14.001 ila 28.000 ton için; 3 milyon TL,
 4. 28.001 ila 56.000 ton için; 3,5 milyon TL,
 5. 56.000 tonu aşan her 10.000 ton için de ilave 500 bin TL,

asgari ödenmiş sermayeye sahip olması gerekir.

Hem süt tozu/peyniraltı suyu tozu hem de tereyağı/çedar peyniri depolayacak lisanslı depo işletmelerinin asgari sermayelerinin belirlenmesinde, her iki  depolama kapasitelerine göre belirtilen asgari sermayelerin toplamı esas alınır.

Tartım makbuzu ve ürün senedi

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde istenen bilgilere ek olarak;

 1. Tartım makbuzunda üretici firmanın adı, unvanı, adresi, ürünün parti numarası, son tüketim tarihi ve miktarı hakkında bilgilere yer verilmelidir.
 2. Ürün senedinde ise üretici firmanın adı, unvanı, adresi, ürünün parti numarası, son tüketim tarihi, miktarı ile birlikte işleme ve piyasaya sunum şekline ilişkin bilgiler yer alır.Depolanabilecek ürünler, Tartımlar ve Geçici Depolama;

Depolanmaya ve standartlara uygun süt ürünleri depolanabilir. Depolama şartları uygun olmayan, sağlığı olumsuz etkileyecek düzeyde bulunan, Türk Gıda Kodeksi ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen şartları taşımayan süt ürünleri lisanslı depolara alınmaz.

Mevzuatına uygun olarak tartım işlemi ile analiz ve sınıflandırması yapılmış süt ürünleri lisanslı depoya kabul edilir.

Süt ürünleri depolama amacından ziyade nakletme veya bir işletmede kullanılmak üzere kısa süreli muhafaza etme gibi amaçlarla lisanslı depoya en fazla 150 günü geçmeyecek şekilde geçici olarak kabul edilebilir. Bu durumda lisanslı depo işletmesi, süt ürünü sahibiyle kendisi arasında yaptığı özel sözleşme çerçevesinde süt ürünlerini depolar ve depo ücret tarifesinden farklı olarak ücret talep edebilir. Ancak, bu şekilde kabul edilecek süt ürünlerinin miktarı, süt ürünlerinin depolama döneminin başlangıcını takip eden ilk üç ay içinde merkez veya şubede süt ürünleri için tahsis edilen depolama kapasitesinin yüzde yirmisini geçemez. Depolama süresi, gerekli görülmesi halinde genel olarak veya lisanslı depo işletmesi bazında Bakanlıkça en fazla yarısı oranında arttırılıp azaltılabilir.

Geçici olarak kabul edilen süt ürünlerine ilişkin ürün senedi düzenlenmez. Ancak, bu süt ürünlerinin lisanslı depoda geçici olarak bulundurma amacı ortadan kalkarsa veya geçici depolama süresi aşılırsa ürün senedi düzenlenir.
Geçici olarak depoya kabul edilen süt ürünleri, ürün senedi düzenlenen süt ürünlerinden ayrı olarak depolanır. Süt ürününün geçici olarak depolandığı, hem depo hem de kayıtlarda gösterilir. Kayıtlarda, süt ürününün ağırlığı ve adedi ile mislen depolanan süt ürünlerinde ürünün depoya konulmasından önce yetkili sınıflandırıcılarca yapılan analiz sonucuna ilişkin bilgiler de yer alır.

Geçici olarak depoya kabul edilen süt ürünlerine ilişkin ürünün sahibi ve lisanslı depo işletmesi arasında çıkan ihtilaflar, aralarındaki sözleşme ve genel hükümlere göre çözülür.

Süt ürünlerinin depolara yerleştirilmesi, ayrı depolanması ve teslimi

Süt ürünleri; sınıf ve kalitelerine göre tahsis ve tasnif edilmiş, numaralanmış lisanslı depo raflarında ya da paletli olarak, sınıf ve kaliteleri aynı olan süt ürünleri ile karıştırılarak depolanır.

Süt ürünleri mudinin talebi ve lisanslı depo işletmesinin kabulü halinde, diğer süt ürünleri ile karıştırılmadan orijinal hali korunarak ayrı raflara ya da paletlere konularak depolanabilir. Bu durumda süt ürünleri, diğer süt ürünleriyle karıştırılmadan açıkça ve fark edilebilir şekilde işaretlenir. Ayrı depolanan süt ürünlerinin depodaki yeri kayıtlarda açık şekilde gösterilir.

Diğer süt ürünleriyle karıştırılmadan aynen depolanan süt ürünleri, aynı orijinal haliyle; aynı sınıf ve kalitedeki diğer süt ürünleriyle karıştırılarak depolanan süt ürünleri ise ilk giren ilk çıkar metoduyla mudilere teslim edilir.


Süt ürünlerinin korunması

Lisanslı depo işletmesi, lisans askıya alınmış olsa bile her zaman, sorumluluğu altında bulunan süt ürünlerinin muhafazasında gerekli dikkati ve özeni gösterir.

Depo her zaman temiz olmalı ve yangın tehlikesini artıran, ürünün sağlıklı ve uygun koşullarda muhafazasını engelleyen kızışma, yüksek sıcaklık, nem, hava ve ışıktan, kemirgen hayvan, mikroorganizma, böcek ve tozlar ile yabancı kokulardan korunmalıdır.

Deponun, ambalaj ve ünitelerin temizlik ve dezenfeksiyonunda TSE ISO/TS 22002-1, Gıda Güvenliğinde Önkoşul Programları – Bölüm 1: Gıda İmalatı standardının şartları sağlanmalıdır.

Süt ürünlerine zarar verecek hale gelmiş depolar, gerekli tadilatlar yapılıncaya ve ürünün bozulmadan sıhhatli ve uygun şekilde depolanmasına elverişli hale getirilinceye kadar kullanılmaz.

Süt ürünlerinin azami depolama süresi

Üretiminden itibaren; yağsız süt tozu ve yağsız peyniraltı suyu tozu azami 18 ay, yarım yağlı süt tozu azami 15 ay, tam yağlı süt tozu azami 9 ay, yüksek yağlı süt tozu azami 6 ay, yağlı peyniraltı suyu tozu azami 12 ay, tereyağı ve çedar peyniri ise azami 24 ay süreyle lisanslı depolarda depolanabilir.

Süt ürünlerinin üretim zamanı, ürün sahibinin beyanı ile gerekli analiz ve incelemelerle tespit edilir.

Süt ürünlerinin depolama döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri, uygulama göz önünde bulundurularak Ticaret Bakanlığınca belirlenir ve internet sayfasında ilan edilir.Yürürlük ve Yürütme

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Süt Ürünleri Lisanslı Depo Tebliği 27.06.2019 tarih ve 30814 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu tebliğe aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Süt Ürünleri Lisanslı Depo Tebliği