Tuz Tebliğ Özet

Bu Tebliğin amacı; gıda olarak tüketime uygun olan işlenmiş tuzun ve yeraltı kaynak tuzlarının tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, muhafaza edilmesi, depolanması, taşınması ve pazarlanmasını sağlamak üzere bu ürünlerin özelliklerini belirlemektir.

Bu Tebliğ, ambalajlı olarak insan tüketimine sunulan işlenmiş tuzu ve yeraltı kaynak tuzlarını kapsarken, özel beslenme amaçlı üretilen tuzları, sodyumu azaltılmış potasyum ve benzeri içeren tuzları kapsamaz.
Ürün özellikleri

 • Tuz yabancı madde içermez.
 • İşlenmiş tuz rafine edilmeden veya yıkanmadan piyasaya sunulmaz.
 • Yeraltı kaynak ve deniz tuzlarında rutubet miktarı kütlece en çok % 2, diğer tuzlarda % 0,5 olmak zorundadır.
 • Yeraltı kaynak ve kaya tuzlarında kuru maddede sodyum klorür miktarı en az % 97, diğer tuzlarda % 98 olmak zorundadır.
 • İşlenmiş tuzlarda asitte çözünmeyen madde miktarı, kütlece en çok % 0,5 olur.
 • İşlenmiş tuzlarda suda çözünmeyen madde miktarı, kütlece en çok % 0,5 olur.
 • Sofra tuzu ile ilgili kurallar aşağıda belirtilmiştir:
  • Homojen olur ve tane büyüklüğü; göz açıklığı 1000 µm’lik elekten tamamı, 210 µm’lik elekten ise en çok % 20’lik kısmı geçecek büyüklükte olur.
  • Sofra tuzuna 25-40 mg/kg oranında potasyum iyodat katılması zorunludur. İyot için belirlenmiş üst limit + 3 mg/kg farklılık gösterebilir.
  • İyot tüketmemesi gereken kişiler için iyotsuz sofra tuzu üretimi yapılabilir.
 • Gıda sanayi tuzu ile ilgili kurallar aşağıda belirtilmiştir:
  • İyot eklenmesi zorunlu değildir.
  • İyot eklenmesi durumunda sofra tuzu için belirlenen özellikleri sağlar.
  • Perakende satış yerlerinde doğrudan son tüketiciye sunulamaz; ancak, tuz üretim yerleri ve gıda toptancılarında satışa sunulabilir.
 • Yeraltı kaynak tuzları hariç iri salamura tuzunun tane büyüklüğü, göz açıklığı en az 6000 µm’lik elekten tamamı, 2000 µm’lik elekten ise en çok %10’luk kısmı geçecek büyüklükte olur.
 • Yeraltı kaynak tuzları hariç sofrada öğütme tuzunun tane büyüklüğü, göz açıklığı en az 4000 µm’lik elekten tamamı, 1000 µm’lik elekten ise en çok %10’luk kısmı geçecek büyüklükte olur.
 • Bu Tebliğ kapsamında kaynağına göre üretilen tuzlar birbirleri ile karıştırılarak piyasaya sunulamaz.
 • Coğrafi işaretten doğan haklara aykırı olmamak koşulu ile bölgesel ve yöresel adları ile bilinen tuzlar bu adlar ile üretilebilir.
 • Yer altı kaynak tuzları sadece iri salamura tuzu, gıda sanayi tuzu ve sofrada öğütme tuzu olarak piyasaya sunulur.Gıda Mevzuatı ile ilgili maddelerEtiketleme

Etiket; Türk Gıda Kodeksi Etiketleme ve Tüketici Bilgilendirme Yönetmeliğinde yer alan hükümlere ve aşağıdaki hükümlere de uygun olur:

 • İyotlu tuzda, yanda yer alan sembol kolay görünen boyutta ve ürün adı ile aynı yüzde bulunur.
 • İyot ilave edilen tuzun etiketinde tavsiye edilen tüketim tarihi belirtilir.
 • Tuz’un işleme tekniği etiket üzerinde yer alır.
 • Etiket üzerinde tuzun kullanım amacına göre “sofra tuzu”, “sofrada öğütme tuzu”, “iri salamura tuzu” ve “gıda sanayi tuzu” olarak adlandırılır. Bunun yanında tuzun elde edildiği kaynak  “deniz tuzu veya deniz tuzundan üretilmiştir”, “kaya tuzu veya kaya tuzundan üretilmiştir”, “göl tuzu veya göl tuzundan üretilmiştir” ve “yeraltı kaynak tuzu veya yeraltı kaynak tuzundan
 • Sofra tuzunda Ürün adı “iyotlu sofra tuzu” olarak belirtilir.
 • Sofra tuzu Etiketinde kullanım bilgisi olarak “serin, kuru ve ışıksız ortamda ağzı kapalı olarak muhafaza edilmelidir.” ifadesi yer alır.
 • Sofra tuzunun Net miktarı  3000 g’yi geçmez.
 • İyot tüketmemesi gereken kişiler için üretilen iyotsuz sofra tuzunda ambalaj büyüklüğü 250 g’yi geçmez. Etiket üzerinde, ambalajla kontrast teşkil edecek renkte ürün adı olarak “iyotsuz sofra tuzu” ifadesi yer alır.
 •  Gıda Sanayi Tuzu için Etiket üzerinde “Gıda sanayi için üretilmiştir.” ifadesi ürün adıyla birlikte ve ambalajla kontrast teşkil edecek renkte yer alır. İyot ilave edilip edilmediği etiket üzerinde belirtilmelidir. İyot ilave edilen gıda sanayi tuzlarında “iyotlu gıda sanayi tuzu” ifadesi yer alır. Net miktar en az 10 kg olur.
 • İri salamura tuzu için net miktar en az 1500 g olur.
 • Sofrada öğütme tuzun etiketi üzerinde ambalajla kontrast oluşturacak şekilde “iyot ilave edilmemiştir.” ifadesi yer alır.
 • Sofrada öğütme tuzu için net miktar 500 g’yi geçmez.
 • Etiketlerde tuzun kaynağından kaynaklanan bir üstünlük ibaresi yer alamaz.
 • Etiketin üzerinde “tuzu azaltın, sağlığınızı koruyun.” ibaresine yer verilir.Bu Tebliğ 16.08.2013  Tarih ve 28737 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır. Orijinal halini okumak için www.resmigazete.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Ancak, güncelleştirilmiş hali ile gıda mevzuatı okumaları için www.mevzuat.gov.tr adresini öneriyoruz.

Photo by Artem Beliaikin from Pexels