Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği (Özet)

Gıda ile doğrudan ya da dolaylı olarak temas eden veya temas etmesi beklenen madde ve malzemelerin; insan sağlığının yüksek seviyede korunmasının sağlanması ve tüketici çıkarının korunması da dikkate alınarak, üretim, işleme ve dağıtımın tüm aşamalarındaki özelliklerini belirlemek amacıyla yayınlanmış bir yönetmeliktir. Gıda ile temas eden maddelerin gıdanın güvenliğini koruması gerekirken bir tehdit unsuru olmaması gerekir. Peki bu nasıl anlaşılır ve gıda mevzuatı bu konuda ne söylemektedir?

Gıdalara temas eden yüzeyler, ambalajlar ve hatta alet ve ekipmanlar bu yönetmelik kapsamında incelenir. Gıda ile temas eden maddenin gıdaya geçişi de bu yönetmelik kapsamında incelenmektedir. Bireysel tüketime sunulan suların ambalajları da bu yönetmelik kapsamındadır ama topluma veya bireye su tedarik etmek için projelendirilmiş sabit su sağlama üniteleri kapsam dışındadır.

Peynirleri, hazırlanmış et ürünlerini veya meyveleri muhafaza eden malzemeler gibi kaplama veya muhafaza olarak kullanılan, gıdanın bir bölümünü oluşturan ve gıda ile birlikte tüketilebilen madde ve malzemeleri kapsamaz. Antika olarak tedarik edilen madde ve malzemeler de bu yönetmelik kapsamında değildir.

Dünya Çapında Gıda Profesyonelleri ile  Tartışma ve Tanışma Platformu Olan Food Science and Technology Desk Hizmetinizde.
Sitemizi desteklemek için tıklayın…

Genel Kurallar

Gıda ile temas eden madde ve malzemeler, iyi üretim uygulamalarına uygun olarak üretilir. Normal veya öngörülen kullanım koşullarında madde ve malzemeyi oluşturan bileşenlerden gıdaya; İnsan sağlığını tehlikeye sokacak, Gıdanın bileşiminde istenmeyen değişimlere ve duyusal özelliklerde bozulmaya neden olacak miktarda geçiş olamaz

Gıda ile temas eden madde ve malzemelerin etiketi, reklamı ya da tanıtımı tüketiciyi yanıltıcı olamaz.

Ambalajlı gıdanın veya gıdanın içinde bulunduğu ortamın durumunu gösteren madde ve malzemeler akıllı madde veya malzeme olarak tanımlanır. Aktif madde ve malzemeler, gıdanın bileşiminde ya da duyusal özelliklerinde değişime neden olabilir. Bu değişimler TGK Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği ve ilgili diğer gıda mevzuat hükümlerine uygun olur.

Gıdaya ya da gıdanın bulunduğu ortama geçecek olan ve aktif ve akıllı malzemelere bilinçli olarak eklenmiş maddelerin kullanımına, gıda mevzuatı çerçevesinde izin verilir. Bu maddeler TGK Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde yer alan bileşen tanımı kapsamında değerlendirilir.

Aktif madde ve malzemeler, gıdanın bileşiminde veya duyusal özelliklerinde, bozulmuş gıdayı maskelemek gibi tüketiciyi yanıltabilecek değişimlere neden olamaz. Ayrıca gıdanın durumuna ilişkin olarak tüketiciyi yanıltabilecek bilgi veremez

Aktif ve akıllı madde ve malzemelerin tüketilmemesi gereken kısımları ayırt edilebilecek şekilde etiketlenir. Aktif ve/veya akıllı oldukları yine etikette belirtilirMadde ve malzeme grupları için özel kurallar

Bu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan malzeme grupları ile bunların uygun kombinasyonları için özel kurallar belirlenmektedir. Bu malzeme gruplarının geri dönüşümlerinin de kullanımı yine bu özel kurallara bağlıdır. Ayrıca düzenlenmiş mevzuat hükümleri var ise de bu özel kurallar ile beraber uygulanmalıdır.

Madde ve malzemelerin üretiminde kullanımına izin verilen maddelerin listesi geçerlidir. Bu maddelere ait saflık kriteri de gıdaya temasında herhangi bir bozulmaya ve duyusal değişmeye neden olmayacak şekilde olmalıdır. Üretiminde kullanılan diğer maddeler de gıdaya temasa uygun nitelikte olmalıdır.

Genel kurallarda bahsedilen Aktif veya akıllı madde ve malzemelere eklenmesine izin verilen maddelerin listesini ve  kullanımı gıdaya uygun olmalıdır.

Belirli bileşen veya bileşen gruplarına maruz kalınmasına neden olabilecek diğer muhtemel kaynaklar da dikkate alınarak, bu bileşen veya bileşen gruplarının gıdanın içindeki veya yüzeyindeki spesifik migrasyon limitleri gıdaya temasa uygun nitelikte olmalıdır. Bileşenlerin gıdanın içindeki veya yüzeyindeki toplam migrasyon limitleri içinde yine aynı durum söz konusudur.

Madde ve malzemeler  insan sağlığını korumaya yönelik olarak ağızla temasından kaynaklanacak tehlikeler içermemelidir.

Madde ve malzemeler de izlenebilirlik sistemine dahil edilmelidir ve ambalajlar hakkında numune alma ve analiz metotlarına ilişkin kurallar geçerlidir. İzlenebilirlik sisteminde kayıtların saklanmasına yönelik özel hükümler yer almalıdır.

Kâğıt, metal ve cam esaslı madde ve malzemeler, plastik madde ve malzemelerde kullanılacak boyar maddeler ile ilgili olarak, mevzuat kapsamında düzenleme yapılana kadar;

 • Kâğıt esaslı madde ve malzemeler Ek-3’te,
 • Metal esaslı madde ve malzemeler Ek-4’te,
 • Cam esaslı madde ve malzemeler Ek-5’te,
 • Plastik madde ve malzemelerde kullanılacak boyar maddeler Ek-6’da, yer alan hükümler uygulanır.

Yönetmeliğin Ekleri İçin TıklayınızMaddelere izin verilmesi için genel kurallar

Ek-1’de yer alan madde ve malzeme grupları için ayrı bir mevzuat kapsamında oluşturulmuşsa, bu listede bulunmayan bir madde için izin almak isteyen başvuru sahibi, “Yeni bir madde için izin başvurusu” kısmında anlatılan yönergelere uygun olarak  Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğe başvuruda bulunur. (Avrupa Birliğinin ilgili mevzuatındaki değişikliklere ilişkin mevzuat güncellemeleri için bu fıkra uygulanmaz)

Başvurunun değerlendirilmesi aşamasında  “Yeni bir madde için izin başvurusu” hükümlerine, “Bilimsel Görüş” hükümlerine, “Başvurunun sonuçlandırılması” hükümlerine ve “İznin değiştirilmesi, askıya alınması, iptali” hükümlerine uygun prosedürler uygulanır.

Avrupa Birliğinin ilgili mevzuatındaki değişikliklere ilişkin mevzuat güncellemeleri i “Yeni bir madde için izin başvurusu” hükümlerine, “Bilimsel Görüş” hükümlerine, “Başvurunun sonuçlandırılması” hükümlerine ve “İznin değiştirilmesi, askıya alınması, iptali” hükümlerine başvurulmadan yapılabilir.

Madde veya malzemenin,  belirlenen özel kurallara göre kullanıldığında, genel kurallarda yer alan hükümlere uyduğu uygun ve yeterli bir şekilde kanıtlanmadığı sürece kullanımına izin verilmez.

Yeni bir madde için izin başvurusu

Yeni bir madde için izin almak üzere aşağıdakileri içerecek şekilde hazırlanan başvuru dosyası Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğe sunulur:

 • Başvuru sahibinin adı ve adresi.
 • Bu Yönetmelik kapsamına giren maddelerin güvenilirlik değerlendirmesine ilişkin olarak Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayımlanmış olan ilgili kılavuzlarda belirtilen bilgileri içeren teknik dosya.
 • Teknik dosyanın özeti.

Başvuru sahibi, başvurunun Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğe ulaştığı tarihten itibaren on dört iş günü içerisinde, başvurunun alındığı ve inceleneceği konusunda resmi yazı ile bilgilendirilir. Bilgilendirme yazısında başvurunun teslim alındığı tarih de belirtilir.

İzin başvurusunun hazırlanması ve sunulması ile ilgili detaylı kuralları içeren kılavuzlar Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayımlanır. Başvuru sahipleri, başvuru dosyasını hazırlarken, yayımlanan tüm ilgili kılavuzları dikkate alır.Bilimsel görüş

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, başvuru dosyasının, internet sayfasında yayımlanan ilgili kılavuzlar açısından geçerli olup olmadığını, dosyayı teslim aldığı tarihten itibaren kırk beş gün içinde kontrol eder. Başvuru dosyasının geçerli olarak kabul edilmemesi durumunda, dosya Genel Müdürlük tarafından iade gerekçeleri de belirtilerek resmi yazı ile başvuru sahibine iade edilir.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, yapılan kontrolün ardından geçerli olarak kabul edilen başvuruyu değerlendirilmek üzere Bilimsel Komisyona sunar. Bilimsel Komisyon, başvuruya ilişkin bilimsel görüşünü, geçerli bir dosyayı teslim aldığı tarihten itibaren altı ay içinde verir. Bilimsel görüş, başvuruya konu olan maddenin, içinde kullanılacağı madde veya malzeme için planlanan kullanım koşulları altında, “Genel Kurallar” kısmında yer alan güvenilirlik kriterlerini sağlayıp sağlamadığına ilişkin değerlendirmeyi içerir.

Bilimsel Komisyonun talebi üzerine, ikinci fıkrada belirtilen altı aylık süre en fazla altı ay daha uzatılabilir. Genel Müdürlük bu durumda, gecikmenin gerekçesi hakkında başvuru sahibini resmi yazı ile bilgilendirir.

Bilimsel Komisyon, başvuru sahibinden, belirlenen bir süre içinde sunulmak üzere ilave bilgi talep edebilir. Bilimsel Komisyonun ilave bilgi talep etmesi durumunda, süre; istenen bilgi sunulana kadar askıya alınır. Benzer şekilde, aynı süreler, başvuru sahibine sözlü veya yazılı açıklama hazırlaması için verilen süre boyunca da askıya alınır. Genel Müdürlük, talep edilen ilave bilgiyi ve bu bilginin sağlanması için belirlenen süreyi başvuru sahibine resmi yazı ile bildirir. Eğer istenen ilave bilgi, başvuru sahibine verilen süre içerisinde gönderilmezse, Bilimsel Komisyon görüşünü daha önce sunulan bilgilere dayanarak sonuçlandırır.

Değerlendirilen maddeye izin verilmesi yönünde bir görüş belirtilmesi halinde, bilimsel görüş aşağıdakileri içerir:

 • Spesifikasyonları da dâhil olmak üzere maddenin tanımı.
 • Gerektiğinde, değerlendirilen madde ve/veya içinde bu maddenin kullanılacağı madde veya malzeme için kullanım koşulları veya kısıtlamalara yönelik öneriler.
 • Önerilen analiz metodunun, planlanan kontrol amacına yönelik olarak uygun olup olmadığı konusunda bir değerlendirme.

Bilimsel Komisyon tarafından oluşturulan bilimsel görüş,  gizli kabul edilen bilgilerin çıkarılmasının ardından Genel Müdürlük tarafından kamuoyunun görüşüne açılır. İlgili taraflar, Bilimsel Komisyonun bilimsel görüşüne ilişkin görüşlerini otuz gün içinde bildirir. Bilimsel Komisyon, gelen görüşleri değerlendirir. Bilimsel Komisyon tarafından son şekli verilen bilimsel görüş Genel Müdürlüğe ve Genel Müdürlük tarafından da başvuru sahibine iletilir.Başvurunun sonuçlandırılması

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlük, Bilimsel Komisyonun bilimsel görüşünü aldıktan sonra, tavsiye niteliğindeki bu görüşü ve değerlendirilen konu ile ilgili diğer hususları dikkate alarak, başvurunun karara bağlanmasını sağlar.

Yapılan başvuru kapsamındaki izin talebinin uygun olduğuna karar verilmesi halinde, söz konusu başvuru, ilgili mevzuatta gerekli değişikliğin yapılması ile sonuçlandırılır. Bu kapsamda, bir maddeye izin verilebilir, maddenin kullanım koşulları belirlenebilir veya değiştirilebilir.

İzin talebinin uygun olmadığına karar verilirse, başvurunun değerlendirilmesi işlemi herhangi bir aşamada sonlandırılabilir. Bunun için gerekli durumlarda Bilimsel Komisyonun görüşü ve değerlendirilen konu ile ilgili diğer hususlar dikkate alınır. Böyle bir durumda, değerlendirmenin neden uygun bulunmadığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından resmi yazı ile başvuru sahibine bildirilir.

Başvuruya ilişkin olarak alınan nihai kararın bilimsel görüşle uyumlu olmaması halinde; Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, farklılıkların gerekçeleri için bir açıklama hazırlar ve olumlu bilimsel görüşe rağmen bir kural belirlememeye karar verirse, bu durumu gecikmeksizin başvuru sahibine bildirir.

Bir maddeye izin verilmesinden sonra izin verilen maddeyi ya da izin verilen maddenin kullanıldığı madde ve malzemeyi kullanan işletmeci, bu izinde yer alan tüm koşul ve kısıtlamalara da uyar.

Başvuru sahibi ya da izin verilen madde ve malzemeyi kullanan işletmeci, izin verilen maddenin insan sağlığı açısından güvenilirlik değerlendirmesini etkileyecek yeni bir bilimsel ya da teknik bilgiye ulaştığında en kısa sürede Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü bilgilendirir. İhtiyaç duyulması halinde, Genel Müdürlük, ilgili bilimsel görüşün Bilimsel Komisyon tarafından yeniden gözden geçirilmesini talep edebilir.

Maddeye izin verilmiş olması, madde veya maddenin temas ettiği ve kullanıldığı gıda ile ilgili olarak işletmecinin idari ya da suç teşkil eden yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.İznin değiştirilmesi, askıya alınması, iptali

Başvuru sahibi veya izinli maddeyi kullanan herhangi bir işletmeci, daha önce izin verilmiş olan bir maddenin kullanımı ile ilgili değişiklik yapılması için, “Yeni bir madde için izin başvurusu” hükümlerine uygun olarak başvuruda bulunabilir.

Bu  başvuru aşağıdakileri içerir:

 • Orijinal başvuruya ilişkin atıf.
 • Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan kılavuzlara uygun olarak hazırlanan ve yeni bilgileri içeren teknik dosya.
 • Teknik dosyanın, standart hale getirilmiş şekilde, yeni tam özeti.

Bilimsel Komisyon kendi inisiyatifi ile veya Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden  gelen bir talep üzerine, bilimsel görüşün ya da iznin bu Yönetmelikle hala uyumlu olup olmadığını, yeniden değerlendirebilir. Bilimsel Komisyon, gerekli durumlarda, başvuru sahibi ile görüş alışverişinde bulunabilir.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Bilimsel Komisyon tarafından oluşturulan bilimsel görüşü en kısa sürede inceler ve karara bağlanmasını sağlar.

Daha önce izin verilmiş olan bir maddenin kullanımı ile ilgili değişiklik yapılması için hazırlanan mevzuat kapsamında, kullanım koşullarındaki ve eğer varsa, söz konusu izin ile ilgili kısıtlamalardaki gerekli değişiklikler belirlenir.Etiketleme

Hâlihazırda gıda ile temas etmemiş madde ve malzemeler piyasaya arz edildiğinde;

 •  “Gıda ile temasa uygundur” ifadesi veya “çorba kaşığı”, “şarap şişesi”  ya da “kahve makinesi için” gibi madde ve/veya malzemenin kullanımına özgü ifadeler veya Ek-2’de yer alan sembol bulunur. EK-2 gıda ile temasa uygun işareti aşağıda gösterilmiştir. (Gıda ile temas etmek üzere kullanılacağı açık olan madde ve malzemeler için zorunlu değildir.)

Ek-2 Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzeme Logosu

 • Gerektiğinde, güvenilir ve uygun kullanım için özel talimatlar ile Üreticinin, ithalatçının, işleyenin veya piyasaya arzdan sorumlu olan satıcının “adı veya ticaret unvanı” ve “adresi”, etiket bilgilerinde yer alır.
 • Madde veya malzemenin izlenebilirliğinin sağlanabilmesi için uygun etiketleme veya tanımlama uygulanır.
 • Aktif madde ve malzemeler söz konusu olduğunda, gıda işletmecisinin, mevzuata uyumlu olarak kullanabilmesini sağlayacak şekilde, madde ve malzemelerin izin verilen kullanımlarının ve aktif bileşen tarafından açığa çıkarılacak maddelerin ismi ve miktarı gibi diğer gerekli bilgiler etikette yer alır.
 • Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri ile İyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmeliğe göre alınan işletme kayıt numarasına etikette uygun punto ile yer verilir.
 • Etikette yer alan bilgiler; belirgin, silinmez ve açıkça okunabilecek şekilde olmalıdır
 • Bilgilerin, Türkçe olmaması durumunda madde ve malzemelerin perakende ticareti yasaklanır. Ancak, Türkçe’nin yanı sıra bilgiler diğer dillerle de verilebilir.
 • Perakende aşamasında Etiket bilgileri; ambalajın üzerinde veya ambalaja yapıştırılmış bir etikette yer almalıdır. Teknik sebeplerden dolayı üretim ya da pazarlama aşamalarında etiketleme ya da baskı yapılamadığı durumlarda; Üretici, ithalatçı veya işleyicinin ticari bilgiler ile adresleri , alıcının kolayca görebileceği şekilde madde veya malzemenin satışa sunulduğu yerde bir not olarak bulunmalıdır.
 • Perakende dışındaki pazarlama aşamalarında ise  gerekli bilgiler; madde veya malzemenin beraberindeki dokümanlarla, etiketle ambalajın üzerinde veya madde ve malzemelerin üzerinde bulunur
 • Madde ve malzemeyi üreten işyeri etiket üzerinde işletme kayıt numarasını “işletme kayıt no: …” ifadesi kullanılarak belirtilir.
 • Kayıt işlemine tabi olan işletmenin birden fazla işletmesi var ise; üretimin veya ambalajlamanın yapıldığı işletmenin kayıt numarası açık bir şekilde işaretlenmek şartıyla diğer işletmelere ait kayıt numaraları da etikette yer alabilir.
 • İşaretlemenin yapılamadığı durumlarda, gıda ile temas eden madde ve malzemenin üretildiği işletmenin işletme kayıt numarasıyla birlikte uygun bir kodlama sistemi kullanılabilir.
 • İşletme kayıt numarası için etiket üzerinde başka bir yere “İşletme Kayıt No (İKN)…” şeklinde atıfta bulunuluyorsa atıf yapılan yerde “İKN:…” kısaltması kullanılarak işletme kayıt numarası bildirilir.

Uygunluk beyanı

“Madde ve Malzemeler İçin özel kurallar” kısmında belirlenen özel kurallara göre üretilmiş olan gıda ile temas edecek madde ve malzemelerle birlikte, madde ve malzemelerin bu kurallara uygun olarak üretildiklerini bildiren yazılı beyan hazırlanması zorunludur. Talep edilmesi halinde, bu uyumu gösteren uygun tüm dokümanlar Bakanlığa beyan edilir.İzlenebilirlik

Kontrolün kolaylaştırılması, kusurlu ürünlerin geri çağrılması, tüketicinin bilgilendirilmesi ve sorumluluğun belirlenmesi için madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında izlenebilirlik sağlanır.

Teknolojik olarak uygulanabilirliği de göz önünde bulundurularak işletmeciler, yürüttükleri faaliyetlerin hangi madde veya malzemeden hangisine doğru olduğunu tanımlamaya imkân veren ve uygun olduğu durumlarda, üretimde kullanmak üzere tedarik ettikleri ve gıda ile temas edecek madde veya ürünlere ilişkin yerinde sistem ve prosedür bulundurur ve Bakanlığın talep etmesi halinde bu bilgileri beyan eder.

Piyasaya arz edilmiş olan madde ve malzemeler, etiketleme veya ilgili dokümantasyon veya bilgi aracılığıyla izlenebilirliklerini sağlayacak uygun bir sistemle tanımlanabilir şekilde olur.

Koruma tedbirleri

“Madde ve Malzemeler İçin özel kurallar” kısmında göre belirlenecek özel kuralların yer aldığı özel mevzuat hükümlerine uygun olarak üretilmiş olsa bile yeni bir bilginin ortaya çıkabilir veya mevcut bilginin yeniden değerlendirilmesi gereke bilir. Böyle bir durumda, madde veya malzemenin kullanımının insan sağlığını tehlikeye sokacağına dair ciddi dayanaklara ulaşılması halinde 5996 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde yer alan ihtiyati tedbirler uygulanır.Gizlilik

Başvuru sahipleri açısından, rekabet koşullarını önemli ölçüde zedeleyebilecek bilgiler varsa, bu bilgilerin gizli olarak işleme alınmasını talep edebilir. Böyle durumlarda, doğrulanabilir gerekçeler sunulur.

Aşağıdaki bilgiler hiçbir durumda gizli olarak kabul edilmez:

 • Başvuru sahibinin adı ve adresi, maddenin kimyasal ismi.
 • Maddenin güvenilirlik değerlendirmesi ile doğrudan ilgili bilgiler.
 • Analiz metotları.

Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü, başvuru sahipleri ile istişarede bulunduktan sonra, hangi bilgilerin gizli olarak kalacağına karar verir ve bunu başvuru sahiplerine bildirir.

Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü, güvenilirlik değerlendirmesi sürecinde gizlilik işlemi istenen ve gerekçelendirilen bilgilerin gizliliğini korumak için gerekli önlemleri alır. Ancak halk sağlığını tehdit eden veya tehdit etmesi muhtemel olan durumlarda, kamu ile paylaşılması gereken bilgiler gizlilik kapsamının dışındadır.

Başvuru sahibinin başvurusunu geri çekmesi durumunda, Genel Müdürlük, gizlilik konusunda başvuru sahibi ile üzerinde anlaşma sağlanamayan konulara ilişkin bilgilerin yanı sıra, araştırma ve geliştirme ile ilgili bilgiler dâhil olmak üzere sunulan ticari ve endüstriyel bilgilerin gizliliğini korur.

Mevcut verilerin kullanımı

Bir başvuru sahibi tarafından başvuru esnasında belirtilen ticari bilgiler ve başvuru dosyası bilgileri;

 • Bilimsel Komisyonun, sonraki bir başvurudaki maddenin, saflık derecesi ve safsızlıkları da dâhil olmak üzere, orijinal başvurudaki madde ile aynı olduğuna karar vermesi ve,
 • Sonraki başvuru sahibinin, önceki başvuru sahibi ile bu bilgilerin kullanılabileceği konusunda anlaşmaya varması,

koşuluyla sonraki başvuru sahibinin yararına kullanılabilir.

Numune alma ve analiz metotları

Bu Yönetmelik kapsamında yer alan madde ve malzemelerden numune alınmasında ve bunların analizlerinde varsa özel mevzuatında yer alan hükümler, hüküm bulunmaması halinde ise uluslararası kabul görmüş metotlar uygulanır.Özel hükümler

Geri dönüştürülmüş plastikler gıda ile temas eden madde ve malzeme üretiminde kullanılamaz. Ancak;

 • Üretim çapakları ve kenar fireleri işletme dışına çıkarılmadan, üretimin bir parçası olarak, iyi üretim uygulamaları çerçevesinde ve bu Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuatta yer alan hükümlere uygun olarak üretilmesi koşuluyla kullanılabilir.
 • Gıda ile temas etmek üzere üretilmiş polietilen terefitalat/PET madde ve malzemelerden, iyi üretim uygulamaları çerçevesinde, kimyasal depolimerizasyon yöntemi ile elde edilen monomerler ve/veya oligomerler ve başlangıç maddeleri bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatta yer alan hükümlere uygun olarak gıda ile temas eden polietilen terefitalat/PET madde ve malzeme üretiminde kullanılabilir.

Gıdaya doğrudan temas etmekte olan ve piyasaya arzında gıdayı dış etkenlerden koruyan plastik madde ve malzemeler bir kez kullanılır. Ancak plastik esaslı su damacanaları, yapısı ve şeklinin değiştirilmemesi ve hijyen gerekliliklerinin sağlanması koşuluyla tekrar kullanılabilir.

Gıda ile temas eden madde ve malzeme üretiminde domuz kaynaklı ürünler kullanılamaz.
Kaynaklar:

Resmigazete.gov.tr
Mevzuat.gov.tr

Bu yönetmelik  05.04.2018 tarih ve 30382 sayılı  Resmî Gazete’de yayınlanmıştır


Resim
Julio Cesar Velasquez tarafından Pixabay‘a yüklendi