Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve Diğer Öğeler Nasıl Eklenir?

Türk gıda kodeksi Gıdalara vitaminler, mineraller ve belirli diğer öğelerin  eklenmesi hakkında Yönetmeliğin özeti ile karşınızdayız? Tüketicilerin en üst düzeyde korunmasını hedefleyen yönetmelik kapsamında vitaminler, mineraller ve bazı özel öğelerin gıdalara eklenme usul ve esasları yer almaktadır.

Gıdalara eklenebilecek vitaminler, mineraller ve belirli diğer öğeleri tamamı bu yönetmelik kapsamında incelenir. Ancak, Takviye Edici Gıdalar Tebliği kapsamındaki gıdalarda bulunan mineral ve vitaminleri kapsamaz.  Bunun yanı sıra özel beslenme amaçlı gıdalar için özel mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla uygulanabilmektedir. Gıda Katkı maddeleri ile Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde yer alan aroma verici maddeler de bu yönetmelik kapsamında irdelenmektedir.

Dünya Çapında Gıda Profesyonelleri ile Tartışma ve Tanışma Platformu Olan Food Science and Technology Desk Hizmetinizde.
Sitemizi desteklemek için tıklayın…

Vitaminler ve Minerallerin Gıdalara Eklenmesi

Vitaminler ve minerallerin eklenmesine ilişkin gereklilikler

Bu Yönetmeliğin EK-1’inde listelenen vitaminler ve/veya mineraller, EK-2’sinde listelenen formlarda gıdalara eklenebilir. Ekleri için tıklayınız.

İnsan vücudu tarafından biyolojik olarak kullanılabilen formlardaki vitaminler ve mineraller, genellikle gıdanın yapısında doğal olarak bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, aşağıda belirtilen hususlardan en az biri göz önünde bulundurularak gıdalara eklenebilir:

 • Eksikliğin klinik veya subklinik kanıt ile ispatlanmalıdır. Ayrıca besin öğelerinin alım düzeyinin düşük olduğunun tahminen gösterilebildiği nüfusta veya nüfusun belirli gruplarında görülen bir veya daha fazla vitamin ve/veya mineral yetersizliği durumu varsa kullanılabilir.
 • Nüfusun veya nüfusun belirli gruplarının beslenme açısından durumunu iyileştirmek ve/veya beslenme alışkanlıklarındaki değişikliklerden dolayı vitaminlerin ve minerallerin beslenme yolu ile alınmasındaki muhtemel eksikliklerini düzeltme imkânı varsa kullanılabilir.
 • Vitaminlerin ve minerallerin beslenmedeki rolüne ve sağlık üzerindeki nihai etkilerine ilişkin genel kabul görmüş bilimsel bilgilerdeki değişime istinaden de kullanıla bilmektedir.

Genel Müdürlüğün (Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü) kendi inisiyatifi ile veya bir başvuru sahibi tarafından yapılan başvuru üzerine bu yönetmelikte değişiklik yapılabilir. Bu kapsamdaki değişiklikler için, ihtiyaç duyulması halinde Bilimsel Komisyonun görüşüne başvurulabilir. Başvuru sahibi tarafından yapılan başvuru ile ilgili olarak Bilimsel Komisyon tarafından yapılacak bilimsel değerlendirmeler için başvuru dosyası hazırlanırken, Genel Müdürlük tarafından yayımlanan kılavuzlar dikkate alınır. Ayrıca bakanlık (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı) acil durumlarda, bir vitamini veya minerali EK-1 ve EK-2’de yer alan listelerden çıkarmak için gerekli tedbirleri alır.

Genel Müdürlük,bu tür değişikliklerin yapılmasından önce, özellikle gıda işletmecileri, tüketici grupları ve diğer ilgili taraflarla istişarede bulunur.

Doğal ve Güvenilir Gıda’nın adresi Zahirepazari.com sayesinde Eve Misafir Çağırmak Çok Kolay

Vitaminlerin ve minerallerin eklenmesine ilişkin kısıtlamalar

Özel mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla meyveler, sebzeler, kırmızı et, kanatlı eti ve balık dâhil işlenmemiş gıdalara ve ; Sağlık veya beslenme beyanı yapılmamış hacmen alkol miktarı %1,2’den fazla olan içeceklere; Vitaminler ve mineraller eklenemez. Genel Müdürlük, bu uygulamaya ek olarak, bilimsel kanıtlar ışığında ve bu gıdaların besinsel değerlerini dikkate alarak, belirli vitaminler ve minerallerin eklenmesine izin verilmeyecek ilave gıdalar veya gıda grupları belirleyebilir. Bu amaçla yapılacak düzenlemeler için, ihtiyaç duyulması halinde Bilimsel Komisyonun görüşüne başvurulabilir.

Vitaminlerin ve minerallerin gıdalara eklenmesine ilişkin bilimsel değerlendirmeler ve Bilimsel Komisyonun görüşü

Genel Müdürlük,  değerlendirme süreçlerinde Bilimsel Komisyonun görüşüne ihtiyaç duyarsa bilimsel görüş talebini ve mevcut ise başvuru dosyası veya ilgili bilimsel verileri Bilimsel Komisyona iletir.

Bilimsel görüş talebi,  başvuru dosyası ile ilgili ise, aşağıdaki süreç takip edilir:

 • Genel Müdürlük başvuru dosyasının, ilgili kılavuzlar açısından geçerli olup olmadığını, dosyanın teslim alındığı tarihten itibaren otuz gün içinde değerlendirir. Başvuru dosyasının geçerli olarak kabul edilmemesi durumunda, dosya başvuru sahibine iade edilir ve başvuru sahibi gerekçeleri ile birlikte bu konuda bilgilendirilir.
 • Bilimsel Komisyon, başvuru dosyasına ilişkin bilimsel görüşünü, geçerli bir dosyayı teslim aldığı tarihten itibaren dokuz ay içinde oluşturur.
 • Bilimsel Komisyon, başvuru sahibinden Genel Müdürlük aracılığı ile belirlenen süre içinde sunulmak üzere ilave veri veya bilgi talep edebilir. Bilimsel Komisyon başvuru sahibinden ilave bilgi istediğinde,dokuz aylık süre bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay daha uzatılabilir. Başvuru sahibi talep edilen bilgiyi, Bilimsel Komisyonun talebini teslim aldığı günden itibaren 15 gün içinde sunar.
 • Bilimsel Komisyon tarafından oluşturulan bilimsel görüş taslağı, sonuçlandırılmadan önce Genel Müdürlük vasıtası ile kamuoyunun görüşüne açılır. İlgili taraflar, Bilimsel Komisyonun bilimsel görüşüne ilişkin görüşlerini otuz gün içinde bildirir. Bilimsel Komisyon, gelen görüşleri değerlendirir. Bilimsel Komisyon tarafından son şekli verilen bilimsel görüş Genel Müdürlüğe iletilir.

Bilimsel görüş talebi, Genel Müdürlüğün kendi inisiyatifi ile başlattığı bir değerlendirme ile ilgili ise, aşağıdaki süreç takip edilir:

 1. Bilimsel Komisyon, birinci fıkrada belirtilen talebin kendisine iletildiği tarihten itibaren dokuz ay içinde görüşünü oluşturur.
 2. Bilimsel görüş taslağı 30 gün süreyle kamu görüşüne açılır ve son halini alan bilimsel görüş genel müdürlüğe iletilir.
Saflık kriterleri

Özel mevzuat hükümleri ile bu Yönetmelik kapsamından farklı amaçlarla kullanımları için belirlenen saflık kriterleri, EK-2’de listelenen vitamin formülasyonları ve mineral maddelerin saflık kriterleri için uygulanır.

EK-2’de listelenen ve özel mevzuat hükümleri ile saflık kriterleri belirlenmemiş olan vitamin formülasyonları ve mineral maddeler için, bu kriterler belirleninceye kadar, uluslararası kurumlar tarafından önerilen genel olarak kabul görmüş saflık kriterleri uygulanır.

Vitaminler ve minerallerin eklenmesine ilişkin koşullar

Her ne amaçla olursa olsun gıdaya bir vitamin veya mineral eklendiğinde, gıdanın satışa sunulduğu haliyle içerdiği toplam vitamin ve mineral miktarı, maksimum miktarları aşamaz. Konsantre ve kurutulmuş ürünler için belirlenen maksimum miktarlar, üretici talimatlarına göre tüketime hazırlanmış olan gıdadaki mevcut miktarlar olmalıdır.

Belirli bir vitamin veya mineralin bir gıdaya veya gıda grubuna ilave edilmesinin kısıtlanması veya yasaklanmasına ilişkin koşullar Bakanlıkça belirlenir.

Belirtilen maksimum miktarlar ve  koşullar, aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak belirlenir.

 • Gerektiğinde farklı tüketici gruplarının değişen hassasiyet dereceleri de dikkate alınarak genel kabul görmüş bilimsel verilere dayanan bilimsel risk değerlendirme vasıtasıyla belirlenen, vitaminlerin ve minerallerin güvenli üst limitleri;
 • Vitaminlerin ve minerallerin diğer beslenme kaynaklarından alımı.

Maksimum miktarlar ve belirtilen koşullar belirlenirken, vitaminler ve minerallerin nüfusa yönelik referans alım miktarları da dikkate alınır.
Nüfusa yönelik referans alım miktarları güvenli üst limitlerine yakın olan vitaminler ve mineraller için, gerekli olduğunda, aşağıdaki hususlar dikkate alınır.

 • Her bir ürünün, genel nüfusun veya nüfusun belirli gruplarının toplam diyetine katkısı;
 • Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında belirlenen besin öğesi profili.

Bir gıdaya vitamin veya mineral eklendiğinde, o vitamin veya mineral gıdada en az Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketiciyi Bilgilendirme Yönetmeliği EK-9, Bölüm 1’de tanımlanan belirgin miktarda bulunmalıdır. Belirli gıdalar veya gıda grupları için, yukarıda bahsedilen belirgin miktara istisnai olarak daha düşük miktarların belirlenmesi de dâhil olmak üzere, en az (asgari) miktarlara ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.

Etiketleme, tanıtım ve reklam

Vitaminlerin ve minerallerin eklendiği gıdaların etiketi, tanıtımı ve reklamı, dengeli ve çeşitli bir beslenmenin gerekli besin öğelerini yeterli miktarlarda sağlayamadığını belirten veya ima eden herhangi bir ifade içeremez.

Vitaminlerin ve minerallerin eklendiği gıdaların etiketi, tanıtımı ve reklamı, bir gıdanın besin değerinin eklenen bu besin öğelerinden kaynaklanabileceği konusunda tüketiciyi yanıltıcı veya aldatıcı şekilde olamaz.

Vitaminler ve minerallerin eklendiği bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin beslenme yönünden etiketlenmesi zorunludur. Verilen bilgiler Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketiciyi Bilgilendirme Yönetmeliğinde yer alan enerji değeri ve besin öğeleri miktarları ile vitaminlerin ve minerallerin gıdaya eklendiğindeki toplam mevcut miktarlarını içermelidir.

Vitaminlerin ve minerallerin eklendiği ürünlerin etiketi, yapılan eklemenin Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliğinde belirtilen koşullara göre yapıldığını belirten bir ifade içerebilir.

Bu madde, Türk Gıda Kodeksinin belirli gıda gruplarına uygulanabilen diğer hükümleri saklı kalmak koşuluyla uygulanır.
Belirli Diğer Öğelerin Gıdalara Eklenmesi

Yasaklı, kısıtlı veya inceleme altındaki diğer öğeler

Vitaminler veya mineraller dışında bir diğer öğenin ya da vitaminler veya mineraller dışında bir diğer öğeyi içeren bir bileşenin gıdalara eklenmesi veya gıdaların üretiminde kullanılması; söz konusu diğer öğe veya bileşenin alım miktarının, dengeli ve çeşitli bir beslenme ile normal tüketim koşullarında beklenen makul alım miktarlarını aşmasına neden oluyorsa ve/veya tüketiciler için potansiyel bir risk oluşturuyorsa bu bölümde belirlenen süreç takip edilir.

Genel Müdürlük, gerekli hallerde, bir diğer öğeyi veya bu diğer öğeyi içeren bileşeni Listeye dâhil edebilir. Bu kapsamda yapılacak bir değerlendirme sırasında, ihtiyaç duyulması halinde Bilimsel Komisyonun görüşüne başvurulabilir.

Değerlendirme sonucunda; Sağlık üzerinde zararlı bir etkisi bulunduğunun tespit edilmesi durumunda, söz konusu diğer öğe ve/veya bu diğer öğeyi içeren bileşen;

 • Listenin Kullanımı Yasaklanmış Diğer Öğeler bölümüne dâhil edilir ve gıdalara eklenmesi veya gıdaların üretiminde kullanılması yasaklanır veya,
 • Listenin Kullanımı Kısıtlanmış Diğer Öğeler bölümüne dâhil edilir ve gıdalara eklenmesine veya gıdaların üretiminde kullanılmasına sadece Kullanımı Kısıtlanmış Diğer Öğeler bölümünde belirtilen koşullar altında izin verilir.
  • Sağlık üzerinde zararlı bir etkisinin bulunma ihtimalinin olduğu, ancak bu konudaki bilimsel belirsizliklerin devam ettiğinin tespit edilmesi durumunda, söz konusu diğer öğe Listenin İnceleme Altına Alınmış Diğer Öğeler bölümüne dâhil edilir.
  • Bakanlık acil durumlarda, bir diğer öğeyi ve/veya bu diğer öğeyi içeren bir bileşeni Listenin Kullanımı Yasaklanmış Diğer Öğeler bölümüne veya Listenin Kullanımı Kısıtlanmış Diğer Öğeler bölümüne dâhil etmek için gerekli tedbirleri alır.

Belirli gıdalar için bazı diğer öğelerin kullanımı hakkında bu Yönetmelikte belirlenenlere ilave olarak kendi özel mevzuatında kısıtlamalar veya yasaklamalar getirilebilir.

Bir başvuru sahibi, Listenin İnceleme Altına Alınmış Diğer Öğeler bölümünde yer alan bir diğer öğenin bir gıdada veya gıda grubunda belirli koşullarda kullanılması durumunda güvenilir olduğunu gösteren ve bu kullanımın amacını açıklayan bilimsel verileri içeren bir başvuru dosyasını değerlendirilmek üzere Genel Müdürlüğe sunabilir. Başvuru dosyasının Genel Müdürlük tarafından geçerli dosya olarak dikkate alınması için, ilgili diğer öğenin Listenin İnceleme Altına Alınmış Diğer Öğeler bölümüne dâhil edilmesine ilişkin olarak alınan kararın yürürlüğe girmesinden itibaren on sekiz ay içinde sunulmuş olması gerekir. Sunulan başvuru dosyasının değerlendirilmesi aşamasında, ihtiyaç duyulması halinde Bilimsel Komisyonun görüşüne başvurulabilir.

Genel Müdürlük, bir diğer öğenin Listenin İnceleme Altına Alınmış Diğer Öğeler bölümüne eklenmesinden itibaren dört yıl içinde, bu diğer öğenin kullanımına izin vermek için veya gerektiğinde bu diğer öğeyi Listenin Kullanımı Yasaklanmış Diğer Öğeler bölümüne veya Listenin Kullanımı Kısıtlanmış Diğer Öğeler bölümüne dâhil etmek için karar alabilir. Genel Müdürlük bu kararı alırken, mevcut ise herhangi bir başvuru dosyasına ilişkin Bilimsel Komisyonun görüşünü de dikkate alır. Bakanlık, acil durumlarda, bir diğer öğe ve/veya bu diğer öğeyi içeren bir bileşeni atıf yapılan listeden çıkarmak için gerekli tedbirleri alır.

BUi konulara ilişkin değerlendirmeler için Diğer öğelerin Listeye dâhil edilmesi için gerekli koşulların oluşması ve Diğer öğelerin Listeye dâhil edilmesine ilişkin bilimsel değerlendirme ve Bilimsel Komisyonun görüşü bölümlerinde belirlenen kurallar uygulanır.

Bilimsel Komisyonun görüşüne ihtiyaç duyulması halinde İnceleme altındaki diğer öğelere ilişkin başvurular için bilimsel değerlendirme ve Bilimsel Komisyonun görüşü bölümünde belirlenen kurallar uygulanır.
Diğer öğelerin Listeye dâhil edilmesi için gerekli koşulların oluşması

Genel Müdürlük, gıdalara eklenen veya gıdaların üretiminde kullanılan bir diğer öğenin değerlendirilmesinde, söz konusu diğer öğenin eklendiği gıda ürünlerinin piyasaya arz durumunu dikkate alır.

Bahsedilen değerlendirmenin, aşağıdaki koşullardan en az birinin oluştuğunu göstermesi durumunda, söz konusu diğer öğenin Listeye dâhil edilmesine ilişkin bir değerlendirme süreci başlatılabilir:

 • Söz konusu diğer öğenin gıdaya eklenmesi veya gıdanın üretiminde kullanılması nedeniyle, bu öğenin alım miktarı, dengeli ve çeşitli bir beslenme ile normal koşullarda tüketimden beklenen makul miktarları fazlasıyla aşmış ve buna bağlı olarak tüketicilere yönelik potansiyel bir risk ortaya çıkmış ise,
 • Söz konusu diğer öğenin genel yetişkin nüfus veya potansiyel bir risk belirlenmiş olan bir nüfus grubu tarafından tüketilmesine bağlı olarak tüketicilere yönelik potansiyel bir risk ortaya çıkmış ise.

Söz konusu diğer öğenin, dengeli ve çeşitli bir beslenme ile normal koşullarda tüketimden beklenen makul miktarı fazlasıyla aşacak miktarlarda alımı ile sonuçlanacak koşullar, fiili olarak ortaya çıkmalıdır. Ayrıca bu fiili koşullar, ilgili diğer öğenin genel yetişkin nüfus veya sağlık endişesi gündeme gelmiş olan belirli nüfus grupları tarafından ortalama alımı ile karşılaştırılarak değerlendirilir.
Diğer öğelerin Listeye dâhil edilmesine ilişkin bilimsel değerlendirme ve Bilimsel Komisyonun görüşü

Genel Müdürlük, değerlendirme sürecinde, ihtiyaç duyulması halinde Bilimsel Komisyonun görüşünü talep edebilir. Bu durumda söz konusu talep, ilgili diğer öğenin piyasaya arz durumuna ilişkin bilgiler ve mevcut ise ilgili bilimsel verilerle birlikte Bilimsel Komisyona iletilir.

Bilimsel Komisyonun bir diğer öğenin Listeye dâhil edilmesine ilişkin bilimsel görüşü, ilgili koşulların oluştuğunu gösterecek şekilde olmalı ve genel olarak kabul görmüş mevcut ve ilgili bilimsel kanıtlar ile birlikte aşağıdakileri içermelidir:

 • Söz konusu diğer öğenin gıdaya eklendiğini veya gıdanın üretiminde kullanıldığını gösteren kanıtlar. (Bu kanıtlar, söz konusu diğer öğeyi içeren gıda ürünlerinin hâlihazırda piyasaya arz edilmiş olduğuna ilişkin bilgileri içerir.)
 • Söz konusu diğer öğenin alımının, dengeli ve çeşitli bir beslenme ile normal koşullarda tüketildiğinde ki alımını fazlasıyla aştığını gösteren kanıtlar. (Bu kanıtlar, mevcut en güncel beslenme veya gıda tüketim araştırmalarından elde edilen ve söz konusu diğer öğenin beslenme yoluyla gerçek alım miktarını gösteren bilimsel verileri içermelidir. Değerlendirmeye dâhil edilmek üzere, söz konusu diğer öğenin eklendiği gıdalar ve/veya bu diğer öğeyi içeren takviye edici gıdalar dikkate alınabilir. Bilimsel görüş içerisinde, ‘dengeli ve çeşitli bir beslenme ile normal koşullarda tüketim’ ile ilgili değerlendirmenin dayanağı hakkında da bilgi verilmelidir.)
 • Söz konusu diğer öğenin tüketiminden kaynaklanan tüketicilere yönelik potansiyel bir risk bulunduğunu gösteren kanıtlar. (Bu kanıtlar, yayımlanmamış fakat geçerliliği kabul gören raporlar, ulusal ve uluslararası risk değerlendirme kurumlarının bilimsel görüşleri veya akademik incelemeden geçmiş ve bağımsız makaleler gibi ilgili bilimsel verilerden oluşmalıdır. Bilimsel veriler özetlenmeli ve bilimsel verilerin kaynak listesine yer verilmelidir.)

Bilimsel Komisyon, birinci fıkrada belirtilen talebin kendisine iletildiği tarihten itibaren dokuz ay içinde bilimsel görüşünü oluşturur.

Bilimsel Komisyon tarafından oluşturulan bilimsel görüş taslağı, sonuçlandırılmadan önce Genel Müdürlük vasıtasıyla kamuoyunun görüşüne açılır. İlgili taraflar, Bilimsel Komisyonun bilimsel görüşüne ilişkin görüşlerini otuz gün içinde bildirir. Bilimsel Komisyon, gelen görüşleri değerlendirir. Bilimsel Komisyon tarafından son şekli verilen bilimsel görüş Genel Müdürlüğe iletilir.
İnceleme altındaki diğer öğelere ilişkin başvurular için bilimsel değerlendirme ve Bilimsel Komisyonun görüşü

Genel Müdürlük, geçerli bir başvuru dosyasının değerlendirilmesi sürecinde Bilimsel Komisyonun görüşüne ihtiyaç duyar ise, ilgili başvuru dosyası Bilimsel Komisyona iletilir.

Bir başvuru sahibi tarafından Listenin İnceleme Altına Alınmış Diğer Öğeler bölümünde yer alan bir diğer öğe için sunulan bir başvuru dosyasının, Bilimsel Komisyon tarafından yapılacak güvenilirlik değerlendirmesi açısından geçerli kabul edilmesi için, bu başvuru dosyası hazırlanırken Genel Müdürlük tarafından yayımlanan ilgili kılavuzlar esas alınır.

Başvuru dosyasının ikinci fıkrada belirtilen hususlar açısından geçerliliği, dosyanın teslim alındığı tarihten itibaren otuz gün içinde Genel Müdürlük tarafından değerlendirilir. Başvuru dosyasının geçerli olarak kabul edilmemesi durumunda, dosya başvuru sahibine iade edilir ve başvuru sahibi gerekçeleri ile birlikte bu konuda bilgilendirilir.

Bilimsel Komisyon, başvuru dosyasına ilişkin bilimsel görüşünü, geçerli bir dosyayı teslim aldığı tarihten itibaren dokuz ay içinde verir.

Bilimsel Komisyon, başvuru sahibinden, Genel Müdürlük aracılığı ile belirlenen süre içinde sunulmak üzere ilave veri veya bilgi talep edebilir. Bilimsel Komisyon başvuru sahibinden ilave bilgi istediğinde, dördüncü fıkrada belirtilen dokuz aylık süre bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay daha uzatılabilir. Başvuru sahibi talep edilen bilgiyi, Bilimsel Komisyonun talebini teslim aldığı günden itibaren 15 gün içinde sunar.

Bilimsel Komisyon tarafından oluşturulan bilimsel görüş taslağı, Genel Müdürlük vasıtasıyla kamuoyunun görüşüne açılır. İlgili taraflar, Bilimsel Komisyonun bilimsel görüşüne ilişkin görüşlerini otuz gün içinde bildirir. Bilimsel Komisyon, gelen görüşleri değerlendirir. Bilimsel Komisyon tarafından son şekli verilen bilimsel görüş Genel Müdürlüğe iletilir.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

Bu Yönetmelik; 20/12/2006 tarihli ve (AT) 1925/2006 sayılı Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve Belirli Diğer Öğelerin Eklenmesi hakkında Parlamento ve Konsey Tüzüğü ile bu Tüzük kapsamında yayımlanan 11/4/2012 tarihli ve (AB) 307/2012 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.Kaynak

Mevzuat.gov.tr
ResmiGazete.Gov.tr
Resim Gerd Altmann tarafından Pixabay‘a yüklendi