Gıda Mühendisleri Odasının Amaçları ve Görevleri

“Gıda Mühendisliği” vasfını kazandığımız zaman bir çoğumuz TMMOB Gıda Mühendisleri Odası’nın yolunu tuttu. Özellikle özel sektörde “Gıda Mühendisi” vasfıyla çalışabilmek için oda üyeliği zorunlu olması ve meslektaşlarımız ile tanışabilme fırsatı bizi odamıza yönlendirdi. Gelin bugün 24.09.2006 tarih ve 26299 sayılı resmi gazetede yayınlanan Gıda Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği uyarınca şu sorulara yanıt arayalım; Tmmob Gıda Mühendisleri Odası ne yapar? Gıda Mühendisleri Odasının amacı nedir? Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun Görevleri Nelerdir?

Yurt içinde gıda mühendisliği eğitimi veren kurumların fakülte ve bölümlerinden mezun olan veya yurt dışında gıda mühendisliği eğitimi veren kurumlardan mezun olup diplomasının denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan kişilere Gıda Mühendisi denir. Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yasal olarak yetkili olmak için, mesleksel çalışmalarda bulunan tüm mühendisler ve yüksek mühendisleri içinde toplayan, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununa göre kurulmuş, kamu tüzel kişiliğine sahip Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gıda Mühendisleri Odası’na üye olma gerekliliği Gıda Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği’nde belirtilmektedir.

Dünya Çapında Gıda Profesyonelleri ile Tartışma ve Tanışma Platformu Olan Food Science and Technology Desk Hizmetinizde.
Sitemizi desteklemek için tıklayın…

Odanın amaçları

 • Ülke, toplum ve üyelerin yararları doğrultusunda, yurdun doğal kaynaklarının işletilmesini, üretimin ve kalitenin arttırılmasını, gıda sanayinin ulusal çıkarlara uygun yönde gerçekleşmesini ve mesleğin gelişmesini sağlamak amacıyla gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak ve önerilerde bulunmak,
 • Meslek, ülke ve üye çıkarlarını korumak için resmi makamlar ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak, önerilerde ve girişimlerde bulunmak, gerektiğinde çalışma alanına ilişkin olarak yasal yollara başvurmak,
 • Oda etkinliklerini ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmeliklerin hazırlanması, değiştirilmesi konusunda Birliğe ve resmi makamlara önerilerde bulunmak,
 • Meslekle ilgili standartları, normları, teknik şartnameleri, sözleşme tiplerini, ihale dosyaları, proje, etüt, fizibilite işleri incelemek ve onaylamak; bilirkişilik, ekspertiz ve kapasite raporları gibi teknik ve benzeri tüm bilimsel evrakı hazırlamak, hazırlatmak, incelemek ve bunları onaylamak. Bu konularda başka kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, üyelerce ve diğer kuruluşlarca hazırlanmış olanları incelemek, geliştirmek, değişiklikler yapmak, uygulanmasını denetlemek ve yenilerinin oluşturulması yolunda ülke ve toplum yararına çalışmalar yapmak,
 • Oda uzmanlık alanlarına giren konularda üyelerine, gerçek ve tüzel kişilere yönelik eğitim hizmetleri sunmak, kurslar, ulusal ve uluslararası fuarlar, seminerler, kongreler, sergiler ve benzeri etkinlikler düzenlemek, katılanlara sertifika vermek,
 • Her türlü bilimsel ve mesleki yayınlar yapmak,
 • Bilirkişilik hizmeti yapacak üyeleri belirleyerek, ilgili resmi ve özel kuruluşlara bildirmek,
 • Meslek alanındaki gelişme ve yenilikleri izlemek ve yaymak, bu amaçla yurt içi ve dışındaki meslek kuruluşları ile ilişki kurmak, ortak çalışmalar yapmak, yurt içi ve dışında gıda mühendisliğini ve gıda mühendislerini temsil etmek,
Doğal ve Güvenilir Gıda’nın adresi Zahirepazari.com sayesinde Eve Misafir Çağırmak Çok Kolay
 • Gıda mühendisliği eğitimi veren kuruluşlarla işbirliği yaparak meslek elemanlarının eğitimleri konusunda öneri ve yardımlarda bulunmak,
 • Üyelerin meslek çalışmalarında uymak zorunda oldukları kuralları saptamak, mesleki denetimi sağlamak üzere yönetmelikler hazırlamak,
 • Üniversiteler ile gıda sanayi arasında işbirliği sağlamak ve bu konuda etkinlikler düzenleyerek ortak çalışmalarda bulunmak,
 • Üyelerin iş güvenliği ve sosyal güvenliğinin sağlanması, demokratik hak ve özgürlüklerinin korunması için girişimlerde bulunmak, üyeler arasında dayanışmayı sağlamak ve üyelerin mesleki onurunun ve saygınlığının korunması için gereken önlemleri almak, aykırı davranışları izleyerek gerekli disiplin uygulamalarını yapmak,
 • Üyelerin mesleki ve üyelik özgeçmişleri ile ilgili bilgileri toplayıp korumak,
 • TMMOB’nin çalışmalarına katılarak, Odayı ilgilendiren amaçlarının gerçekleşmesini sağlamak,
 • Üyelerin iş ve toplumsal güvenliklerini sağlayıcı çalışmalar yapmak, gerekli önlemleri almak ve kişisel özelliklerine göre istihdam süreçlerine katkıda bulunmak ve gıda mühendislerinin asgari ücretlerini belirleyerek yayımlamak,
 • Toplumun gıda güvencesini ve güvenli gıdaya erişmesini sağlamak üzere her türlü girişimde bulunmak, çalışma yapmak ve politikalara yön vermek,
 • Toplumun bilinçli gıda tüketimi konusunda bilgilendirilmesi ve eğitimi için her türlü çalışmayı yapmak,
 • Gıda sanayi ürünlerinin üretiminde kalite anlayışının gelişmesini sağlamak amacıyla her türlü girişimde bulunmak, bu amaçla yapılacak çalışmaları yönlendirmek ve kontrol etmek, tüketicilerin korunmasına yönelik her türlü girişimde bulunmak.

Oda yönetim kurulunun görevleri

Oda Yönetim Kurulu, Oda amaçlarının gerçekleşmesi için aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür:

 • Oda Genel Kurulunca alınan kararları uygulamak ve Oda işlerini Genel Kurul kararları uyarınca yürütmek,
 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve Birlik Ana Yönetmeliğine uygun olarak Odaya kayıtlı üyelerin hak ve yetkilerini iyi bir biçimde kullanmalarını gözetmek,
 • Üyelerin bilgi, ihtisas ve tecrübesi hakkında istenildiğinde referans vermek, iş bulmalarına yardımcı olmak,
 • Üyelerin çalışma alanlarıyla ilgili diğer meslek kuruluşları ile işbirliği yaparak, üyelerinin hak ve yetkilerini koruyucu tedbirler almak,
 • Üyelerin gerek kamu kuruluşları ve gerekse özel kuruluş ve kişilerle olan tüm mesleki ilişkilerinde birlikte uyulması zorunlu hukuki esasları belirlemek, bunlara uymayı sağlamak ve uygulanmasını kontrol etmek,
 • Mesleki hizmetler karşılığı asgari ücretler ve çalışma koşullarını belirlemek ve bunların uygulanmasını sağlamak, üyelerin iş ve sosyal güvenliklerini sağlayıcı Oda için gerekli her türlü çalışmalarda, üçüncü şahıslar ve kurumlar nezdinde girişimlerde bulunmak,
 • Bilirkişilik, hakemlik ve danışmanlık gibi görevlere seçilenlere uygulanacak esasları tespit etmek ve bunların uygulanmasını sağlamak,
 • Oda amaçlarına uygun konularda çalışan dış ülkelerdeki kuruluşlarla işbirliği yapmak, çeşitli sempozyum, kongre ve seminerler düzenlemek,
 • Gıda mühendisliği hizmetlerinde çalıştırılması gerekli mühendis dışındaki diğer yardımcı teknik elemanların  üyesi olduğu kuruluşlarla ilişkiler kurmak, Oda arasındaki işbirliği ve karşılıklı dayanışmayı sağlamak,
 • Yasama ve yürütme organlarında Odanın amaçları ile ilgili olarak yapılacak kanun, tüzük, yönetmelik, kararname ve genelge hazırlama veya değişikliği çalışmalarına katılmak, görüş vermek ve önerilerde bulunmak,
 • Mesleki, teknik eğitim ve öğretim konularında incelemelerde bulunmak, ilgili kurumlarla işbirliği yapmak, Oda görüş ve önerilerini aktarmak ve uygulanması için gerekli çalışmalarda bulunmak,
 • Oda Genel Kuruluna sunulmak üzere, yıllık çalışma raporunu ve bilançoyu, yeni yıl gelir ve gider bütçelerini hazırlamak, geçici veya sürekli ücretlilerin kadrolarını saptayarak bunları denetleme raporu ile birlikte üyelere duyurmak,
 • Oda Genel Kurulunun toplantı yerini, saatini ve gündemini saptayarak, toplantıyı on beş gün öncesinden üyelere duyurmak, ayrıca toplantı için gerekli tüm işlemleri tamamlayarak basın yolu ile duyurmak, gerektiğinde Oda Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak,
 • Genel Kurul kararlarını ve yapılan seçim sonuçlarını ilgili kuruluşlara bildirmek,
 • Şube Genel Kurulları için yeterli sayıda gözlemci seçmek ve gözlemcinin Şube Genel Kurul toplantısına katılmasını sağlamak,
 • Oda tarafından ve Odaya karşı açılan dava ve takiplerde Odayı temsil etmek, iddia ve savunmada bulunmak, bu konularda vekil tayin etmek,
 • Oda Onur Kurulunu gerektiğinde toplantıya çağırmak, Oda Onur Kurulunca alınan kararlardan, onaylanması gerekenleri Yüksek Onur Kuruluna verilmek üzere, TMMOB Yönetim Kuruluna göndermek,
 • TMMOB Genel Kuruluna seçilen Oda delegeleriyle, TMMOB Yönetim Kurulu, Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu adaylarının listelerini TMMOB Yönetim Kuruluna zamanında göndermek,
 • Üyelerin ve diğer ilgililerin faydalanması için, kütüphane ve arşiv kurmak, mesleki yayınlar yapmak, belgeler sağlamak, dergi, gazete ve benzeri düzenli Oda yayınlarının en yararlı biçimde ve sürekli olarak çıkmasını sağlamak,
 • Oda görevlilerinin atama, yer ve görev değiştirme, yükselme, sicil ve benzeri özlük işlemlerini yasal düzenlemelere uygun olarak yapmak,
 • Odanın taşınmaz mallarını yönetmek, kiraya vermek, kiralamak, Genel Kurulca verilecek yetkilere göre tasarrufta bulunmak,
 • Oda ve üye gereksinimlerini karşılamak üzere, lokal ve misafirhane gibi sosyal tesisler açmak, işletmek veya işletilmesini sağlamak,
 • Oda işlerinin yürütülmesi ve Oda Yönetim Kurulunun görevlerini yerine getirebilmesi için, yönetmelik ve yönergeler hazırlamak ve yeni hazırlanan yönetmelikleri, izleyen Oda Genel Kuruluna veya Olağanüstü Genel Kurula sunmak,
 • Kendisine bilimsel ve teknik konularda danışmanlık yapacak “Bilimsel Teknik Kurul” üyelerini belirlemek,
 • TMMOB Ana Yönetmeliği ve diğer yönetmelik hükümlerine göre şube yönetimi, il temsilciliği ve işyeri temsilciliği gibi Oda alt birimlerini, en geç iki ay içinde seçim yapılması koşuluyla görevden almak ve geçici birim sorumlularını atamak,
 • Gıda mühendisliği öğrenimi gören öğrencilere Oda faaliyetlerini duyurmak, Oda yayın ve malzemelerinden indirimli olarak yararlanmalarını sağlamak,
 • 6235 sayılı TMMOB Kanununun tanıdığı hak ve yetkilerin, bu Yönetmelik çerçevesinde iyi bir biçimde kullanılmasını sağlayacak diğer görevlerini yerine getirmek,
 • Oda Danışma Kurulunun gündemini hazırlamak ve düzenli olarak toplanmasını sağlamak,
 • Gerektiğinde yurt dışında Oda temsilciliği açmak,
 • TMMOB ve İl Koordinasyon Kurulu çalışmalarına katılımı sağlamak,
 • Şubeler ve temsilcilikler arasında koordinasyonu sağlamak; bu amaçla toplantılar yapmak. Oda Genel Kurulu tarafından onaylanan yeni dönem bütçelerinin uygulanmasını denetlemek; Şube ve temsilciliklerin ödenek ve harcamalarını izlemek ve gerekli öneri ve uyarılarda bulunmak,
 • “Odanın Amaçları” kısmında belirtilen amaçlar doğrultusunda çalışmalar yapmak.