Serhat Kalkınma Ajansından 12 Personel Alım İlanı

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri
çerçevesinde, TRA2 Bölgesinin; Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinin kalkınmasına ve
gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen 12 personel alım ilanı verildi.

Yeniliğe ve gelişime açık, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinç ve sorumluluğuyla hareket eden, seyahat engeli olmayan 10 Uzman, 1 Hukuk Müşaviri ve 1 İç Denetçi alımı gerçekleştirecek. Serhat Kalkınma Ajansı’nın merkezi Kars İli olup, Ajansın faaliyet alanlarını Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars İlleri oluşturmaktadır.

Sınavda başarılı olanlar, Ajans Genel Sekreterliği’nin uygun göreceği bu illerin birinde çalışmayı kabul edeceklerdir.
(Hukuk Müşaviri ve İç Denetçi Ajansın merkez ofisinin bulunduğu Kars ilinde görevlendirilecektir.)

Dünya Çapında Gıda Profesyonelleri ile Tartışma ve Tanışma Platformu Olan Food Science and Technology Desk Hizmetinizde.
Sitemizi desteklemek için tıklayın…

9-23 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılacak başvurulardan katılmaya hak kazananlar 3 Ocak 2020’de yayımlanacak. Sözlü sınav ise 15-16-17 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleşecek. Sınava: sinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinden başvurulabilecek. İlan ve sınav sonuçları www.serka.gov.tr adresinden yayınlanacak. Sınav ise; aşağıdaki adreste gerçekleşecek.

Serhat Kalkınma Ajansı
Ortakapı Mahallesi, Atatürk Cad. No:117 Merkez,
KARS
Tel: (0474) 212 52 00, Faks: (0474) 212 52 04
E-mail: info@serka.gov.tr

1. İşe Alınmada Aranan Genel Şartlar

Uzman, iç denetçi ve Hukuk Müşaviri pozisyonu için başvuran tüm adayların öncellikle
aşağıda belirtilen genel şartları sağlamaları gerekmektedir;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlarla, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya
şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve
alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü
bulunmamak,
d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Doğal ve Güvenilir Gıda’nın adresi Zahirepazari.com sayesinde Eve Misafir Çağırmak Çok Kolay

2. Uzman Personel İçin Aranan Asgari Şartlar

2.1. KPSS Puanı İle Başvuracak Adaylar Bakımından;

a) KPSS puanı ile toplam 9 (dokuz) Uzman alınacak olup Uzman pozisyonu için
başvuruda bulunacak adayların, aşağıdaki Tablo:1’de belirtilen; Maliye, İşletme, İktisat, İstatistik,
Ekonometri, Sosyoloji, Şehir ve Bölge Plânlama, Mimarlık veya Mühendislik dallarından veya
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmaları,
b) Uzman personel adaylarının öncelikle, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak
Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan (28-29 Temmuz 2018 veya
20-21 Temmuz 2019) Kamu Personel Seçme Sınavına girmeleri ve bu sınavdan, Genel
Sekreterinin görüşü alınmak suretiyle Yönetim Kurulunun kararlaştırmış olduğu ve aşağıda
belirtilen her bir öğrenim dalı için Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından
yapılan ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan Kamu Personeli Seçme Sınavından
aşağıdaki tabloda belirtilen puan türlerinden birinde en az 80 puan almış olmak.
c) Uzman personel pozisyonları için başvuracak adayların, sınav başvuru tarihinden
önceki 5 (beş) yıl içinde İngilizce dilinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (C)
düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği
bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye
başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak,

2.2. KPSS Puanı Aranmaksızın İş Tecrübesiyle Başvuracak Adaylar Bakımından;

KPSS şartı aranmaksızın iş tecrübesiyle 1 (bir) uzman alınacak olup, bu pozisyon için
gerekli şartlar aşağıda belirtilmiştir;
a) İletişim Fakülteleri bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul
edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b) İş tecrübesiyle başvuruda bulunan uzman adayların, sınav başvuru tarihinden önceki 5
(beş) yıl içinde İngilizce dilinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (C) düzeyinde
veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan
başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru
tarihi itibarıyla sahip olmak,
c) Kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda en az 10 (on) yıl fiilen başarılı
olarak çalışmış ve başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olan adaylardan KPSS şartı
aranmaz.
Kamu kesimi veya özel kesimde en az 10 (on) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olma şartı
gerektiren konular şunlardır;
 Planlama, programlama,
 Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi,
 Strateji geliştirme, strateji yönetimi,
 İzleme ve değerlendirme,
 Tanıtım, danışmanlık,
 Şehircilik ve çevre,
 Araştırma-geliştirme,
 Bilgi ve iletişim teknolojileri,
 Finansman,
 İnsan kaynakları yönetimi,
 Uluslararası ticaret.2.3. Uzman Personel Adayları İçin Tercih Nedenleri:

Hem KPSS puanı hem de iş tecrübesiyle başvuruda bulunan uzman adaylarının, aşağıda
belirtilen alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmaları ve bunu
belgelemeleri, tercih sebebi olacaktır;
a) Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
b) Yukarıda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans
veya doktora derecesine sahip olmak,
c) İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak,
d) Avrupa Birliği destek mekanizmaları ve uygulamaları konularında çalışmış olmak,
e) SPSS, STATA, Eviews vb. istatistiksel paket programları, veri toplama, veri analizi ve
değerlendirme süreçlerine hâkim olmak,
f) NetCad, Autocad, ArcGIS programlarından en az birini iyi düzeyde bilmek,
g) Enerji üretimi ve yenilenebilir enerji çalışmalarında bulunmuş olmak,
h) Kamu ihale mevzuatı, muhasebe uygulamaları, mali tabloların hazırlanması ve analizi,
satın alma usulleri, ihale dosyalarının hazırlanması konularında deneyime veya mali müşavirlik
belgesine sahip olmak.3. Hukuk Müşaviri İçin Aranan Asgari Şartlar

a) Hukuk müşaviri olarak görevlendirilmek üzere istihdam edilecek uzman personel
adaylarının, yükseköğretim kurumlarının dört yıllık hukuk fakültelerinden veya buna denk olduğu
YÖK tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Ajans’ta istihdam edilecek Hukuk Müşavirinin öncelikle, 18/3/2002 tarihli ve
2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa
Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan
(28-29 Temmuz 2018 veya 20-21 Temmuz 2019) Kamu Personel Seçme Sınavına girmeleri ve bu
sınavdan, Genel Sekreterinin görüşü alınmak suretiyle Yönetim Kurulunun kararlaştırmış olduğu
ve aşağıda belirtilen her bir öğrenim dalı için Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
tarafından yapılan ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan Kamu Personeli Seçme
Sınavından aşağıdaki tabloda belirtilen puan türlerinden birinde en az 80 puan almış olmak.
c) Hukuk Müşaviri pozisyonlarına başvuracak adayların, sınav başvuru tarihinden önceki
5 (beş) yıl içinde İngilizce dilinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (C) düzeyinde
veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan
başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru
tarihi itibarıyla sahip olmak,

Tablo-2: Hukuk Müşaviri Adayları İçin İstenen Mezuniyet Alanı ve Taban Puanı
Bölüm: Hukuk,
2019 KPSS Puan Türü: P4
KPSS Taban Puanı: 80
YDS/e-YDS Taban Puanı: 70
Alınacak Uzman Sayısı: 1 (bir)3.1. Hukuk Müşaviri İçin Tercih Nedenleri

a) Hukuk Müşaviri pozisyonu için başvuran adayların, öncelikle avukatlık stajını
tamamlamış olmaları ve bunu belgelemeleri tercih sebebidir. Ayrıca;
b) Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
c) Hukuk ile ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak,
d) İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak, Hukuk Müşaviri pozisyonu
için tercih sebepleridir.4. İç Denetçi İçin Aranan Asgari Şartlar

a) İktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya hukuk fakülteleri bölümlerinin birinde veya
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b) İç Denetçi başvuracak adayların, sınav başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde
İngilizce dilinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (C) düzeyinde veya dil yeterliği
bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan
asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla
sahip olmak,
c) İç denetçi pozisyonu için başvuran adaylardan, kamuda veya özel sektörde denetim
elemanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası
eşdeğerliği bulunan iç denetim sertifikalarından birine sahip olmak.

4.1. İç Denetçi İçin Tercih Nedenleri

1) Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
2) Herhangi bir alanda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak,
3) İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak, İç Denetçi pozisyonu için
tercih sebepleridir.5. Başvuru Şartlarına İlişkin Bazı Açıklamalar

 Yabancı dil sınav eşdeğerlikleri; ÖSYM’nin https://dokuman.osym.gov.tr/
pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf internet sitesi linkinde yayınlanan
Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablolarından, sınav başvuru tarihi itibariyle güncel olanına
göre değerlendirilecektir.
 Daha önce yurtdışında çalışmış ve/veya üniversite eğitimini yurtdışındaki
üniversitelerde İngilizce olarak tamamlamış olmak, muafiyet sebebi değildir. Tüm adayların
başvuru sırasında yukarıda belirtilen yabancı dil yeterlilik belgelerini sunmaları gerekmektedir.
 Her aday sadece ilandaki bir pozisyona başvuruda bulunabilir.
 Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması veya belli
bir öğrenim dalından başvuru olmaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun
görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı
sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir.6. Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri

Başvurular, 9 Aralık 2019 tarihinden başlayarak 23 Aralık 2019 tarihi saat 23.59’a kadar
sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Serhat Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru
bağlantısından yapılacaktır.
Başvurular, “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle
elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih
nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili
bölümlerine eklemeleri zorunludur.
Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun
olmayan başvurular ile elden, e
-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul
edilmeyecektir.
Elektronik ortamda yapılacak başvurularda adaylar için hazırlanan kontrol listesi şu şekildedir:

Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için
yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu başvuru sahibi
kabul ve beyan etmiş sayılır.7. Başvuruların değerlendirilmesi

Ajansa yapılan başvurular, KPSS puanı ile başvuranlar için KPSS puanına göre; KPSS’ye
girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuranlar için Yönetmelik ekinde yer alan
değerlendirme kriterleri doğrultusunda Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra adayların
puan sıralaması KPSS ve varsa iş tecrübesiyle yapılan başvurular itibarıyla ayrı ayrı yapılır. Puan
sıralaması listesinden, alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için belirlenen pozisyon
sayısının beş katı aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir ve Ajansın
ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilir. Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile
eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilir. Ancak, bu hükme göre sınava katılabileceği
tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı
tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı
belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz
sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa
dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu başkanı tarafından
itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir
hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne
kadar uzatılabilir.8. Sınavın Şekli, Yeri ve Tarihi

Sınav, Sözlü Yarışma Sınavı şeklinde yapılacaktır. Ajans’a yapılan başvurular, Genel
Sekreterlikçe başvuru şartları bakımından dosya üzerinde değerlendirildikten sonra, mülakat
sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri, 3 Ocak 2020
tarihinden itibaren Ajansın internet sitesi olan www.serka.gov.tr sayfasında ilan edilecektir.
Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan personel sayısının 5 (beş) katı
kadar aday yarışma sınavına çağrılabilecektir. Başvuran aday sayısı alınması planlanan personel
sayısının 5 katından az olması halinde, şartları tutan tüm adaylar çağrılabilecektir.
Yarışma Sınavı, 15-16-17 Ocak 2020 tarihlerinde Ajansın Merkez Hizmet binasının
bulunduğu, Ortakapı Mahallesi Atatürk Caddesi No:117 KARS adresinde yapılacaktır.
Ajans Genel Sekreterliği, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya veya sınav tarihini
değiştirmeye yetkilidir. Olabilecek bu tür değişiklikler, Ajansın www.serka.gov.tr internet
adresinden duyurulacaktır.
Sözlü Yarışma Sınavına hak kazanan tüm adayların, sınav yer ve saatinde nüfus cüzdanı,
pasaport veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır
bulunmaları gerekmektedir.9. Yarışma sınavının yapılışı

1) Sınav ilanında belirtilen şartları taşıyan ve gerekli belgeleri zamanında Genel
Sekreterliğe teslim etmiş olan kişiler yarışma sınavına alınırlar.
2) Yarışma sınavı, Genel Sekreterin başkanlığında, Yönetim Kurulunca öğretim üyeleri
arasından belirlenecek iki kişi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen iki kişi olmak
üzere toplam beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılır. Yarışma sınavının yapılacağı tarihe kadar
Genel Sekreterin görevlendirilmemiş olması halinde, sınav kuruluna, Yönetim Kurulu Başkanı
veya onun uygun göreceği Yönetim Kurulu üyelerinden birisi başkanlık eder.
3) Sınav kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve
bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış,
ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve
tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her
adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve
belgeleri adaylardan ister.10. Değerlendirme

1) Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu
gösterir. Sınav başarı notu yüz puan üzerinden 70 (yetmiş)’tir. Ancak, sınavda başarılı olanların
sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere
sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir.
Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için
kazanılmış hak teşkil etmez.
2) Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar
arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan
durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu
pozisyonun altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre
istihdam edilir. Bunlar hakkında bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri aynen uygulanır.
3) Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle
boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava
katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle
doldurulabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav
duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

11. Sonuçların duyurulması

1) Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine
intikal ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın
internet sitesinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan
adaylara yazılı olarak bildirilir.12. Görevlendirme

1) Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin
yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip
15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.
2) Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir ve belgeyle ispatı mümkün
bir makul sebep olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde
bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat
edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep
nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.
3) Giriş sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan
adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri
hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.13. Personelin istihdamı ve deneme süresi

1) Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile iki ayı deneme süresi olmak üzere,
Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılır. Söz
konusu sözleşme, Ajans adına Yönetim Kurulu başkanı ya da Yönetim Kurulunun vereceği
yetkiye istinaden Ajans Genel Sekreteri tarafından imzalanır.
2) Deneme süresi içinde personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen
görevleri yerine getirmesi istenir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 gün önce ilgili yönetici,
personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu Genel Sekretere
sunar. Söz konusu rapor, Genel Sekreterin görüşü ile beraber Yönetim Kuruluna sunulur.
3) Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi,
Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir.
Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.14. Ücretlendirme

Ajans personeli, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar
Kanunu’na tabi olup Ajans’ta istihdam edilecek personele, 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname’nin Ek Madde 11/c fıkrası, 2014/8 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ve sair ilgili
meri mevzuata göre Ajans Yönetim Kurulunca belirlenen aylık ücret, diğer mali ve sosyal haklar
ile 6772 sayılı yasada öngörülen ilave tediye ödenir.
Ajansımızda ayrıca, sendikal Toplu İş Sözleşmesi mevcut olup, bu iş sözleşmesinden
yararlanan personele ilave mali ve sosyal haklar sağlanmaktadır.

Bu Şartnamede belirtilmeyen hususlarda, öncelikle Serhat Kalkınma Ajansı, 15/7/2018
tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili
Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin 187’nci maddesin ikinci fıkrasının (g) bendi ve 200 üncü maddesi ile 27/6/1989
tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası
hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 29/5/2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Kaynak: Resmigazete.gov.tr