Özel Gıda Laboratuvarları Yönetmeliği Görüşe Açıldı

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Müdürlüğü tarafından Özel Gıda Laboratuvarları Yönetmelik Taslağı görüşlere açıldı. Bu yönetmelik ile; özel gıda kontrol laboratuvarlarının kuruluş izni, çalışma izni, denetimleri, çalışma usul ve esaslarının düzenlenmesi amaçlanmakta.

Gıda, gıda ile temas eden her türlü madde ve malzemeler ile yemlerin güvenilirliği, hijyen ve kalite analizlerini yapmak üzere gerçek ve tüzel kişilerce kurulan veya kurulacak özel gıda kontrol laboratuvarlarının kuruluş izni, çalışma izni, denetimleri, çalışma usul ve esaslarını kapsamında tasarlanan yönetmelik; görüş bekliyor.

Doğal ve Güvenilir Gıda’nın adresi Zahirepazari.com sayesinde Eve Misafir Çağırmak Çok Kolay

Görüş Beyanı Nasıl yapılır?

Özel veya tüzel kişilikler; 24.02.2020 tarihine kadar atila.beskaya@tarimorman.gov.tr elektronik posta adresine bu yönetmelik taslağı hakkında görüşler bildirile bilir.

Yönetmek taslağına ve görüş bildirme formuna ulaşmak için tıklayınız

Taslağın geneli hakkında görüş bildirileceği gibi; taslak maddeleri üzerinden de görüş beyan edile bilir ve olması istenen maddeler görüş bildirme formunda beyan edilebilir.


Özel Gıda Laboratuvarları Yönetmeliği neyi Hedefliyor?

Öncelikle belirtmek gerekir ki; özel gıda laboratuvarı olarak çalışacak özel ya da tüzel kişileri bir dizi kontrol ve şart aşamaları bekliyor.

Laboratuvar olarak çalışılacak mekanın yapısal özelliklerinin de belirtildiği taslak yönetmelikte; yapılabilecek her analizin akredite olması ön şart olarak aranmakta.

Faaliyet onayı alan laboratuvar işletmesi; bakanlığın belirlediği rehberler ve talimatlara göre hareket edebilecek. Onaylanmış faaliyet konuları dışında da denetim, ithalat ve ihracat numuneleri için muayene ve analiz raporu düzenlenemeyeceği bildiriliyor.

Üreticiler; laboratuvar işletmesinde hisse sahibi dahi olsalar; kendi üretim alanlarında analiz ve denetim yapamayacaklar. Ayrıca; bir laboratuvar izin kapsamında gerekli süreçleri atlattıktan sonra aynı il sınırları içinde ikinci bir laboratuvar kuramayacaklar. Eğer laboratuvar işletmesi ortaklığa dayanıyorlar; ortaklar da ayrı bir laboratuvarı aynı il sınırında kuramayacaklar.


İkametgahların olduğu bölgelerde laboratuvar kurulamayacak

Laboratuvar, imar mevzuatına uygun ve insanların ikametgâhına mahsus olmayan binalarda kurulması gerekecek.  İdari bölümler ile teknik bölümlerin ayrılmasını hedefleyen yönetmeliğe göre; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı yönetmelikler en önemli ön şart olarak görünmekte.

Enstrümantal Analiz için gerekli cihazlar ile bunlara özgü numune hazırlama birimlerinin de ayrı odalarda olması gerektiğini hedefleyen yönetmelik; idari ve yardımcı hizmet birimlerinin de birbirinden bağımsız odalarda olması gerektiğini belirtmekte.

dışarıya hava ve gaz veren cihazlar ile analizde kullandığı çözeltileri ve hazırlanan numuneleri kapalı ortamda bulundurmayan cihazların bulunduğu ortamlarda mutlaka hava emici olması da gerekli koşullardan biri.

Her laboratuvar birimi için gerekli en az metrekare biriminin belirtildiği yönetmelik taslağında; kontaminasyonlara geçit vermeyecek bir alt yapının oluşturulması gerekliliği belirtilmekte.

Analizler gerekli talimatlara göre yapıldıktan sonra; Analiz sonuçları uygun bulunan analizden kalan numuneler, analiz sonuçlarının numunenin alındığı kuruma, gerçek veya tüzel kişiliğe bildirim tarihinden itibaren raf ömrü uygunsa en az 7 (yedi) iş günü laboratuvarda uygun koşullarda saklanacak.

Gıda Laboratuvarları; “TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği için Genel Gerekliliklerde” yer alan tüm prosedürler ve talimatlar uygun hareket etmeleri istenecek.


İstihdam nasıl olacak?

Laboratuvarda çalışması gereken kişilerin nitelikleri bakımından bu yönetmelik  özel maddeler içeriyor. Laboratuvarlarda müdür, kalite yönetim birim sorumlusu, numune kabul ve rapor düzenleme birim sorumlusu, her laboratuvar hizmet biriminde ayrı ayrı laboratuvar birim sorumlusu, yeterli sayıda laboratuvar personeli ve laboratuvar yardımcı personeli istihdamı zorunlu olacak.

Laboratuvarların hizmet bölümünde faaliyet ve görev alanına giren konulara göre lisans mezunu gıda, süt, su ürünleri, zootekni, bitki koruma, bahçe bitkileri, tarla bitkileri, toprak bölümü, biyoteknoloji mezunu, ziraat mühendisi, veteriner hekim, gıda mühendisi, gıda teknolojisi, kimya mühendisi, kimyager, su ürünleri mühendisi, balıkçılık teknolojisi mühendisi, biyolog, moleküler biyoloji ve genetik, kimya ve biyoloji mühendisliği, biyokimyager, biyokimya mühendisi, genetik ve biyoteknoloji, polimer mühendisi görev yapa bilecek.

Laboratuvarlarda ilgili konularda, en az lisans düzeyinde eğitim almış bir laboratuvar müdürü, en az lisans düzeyinde eğitim almış bir kalite yönetim sorumlusu, ana birimler için en az lisans düzeyinde eğitim almış 2 (iki) laboratuvar personeli (Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi hariç), açılacak her bir birim için en az lisans düzeyinde eğitim almış 2 (iki) laboratuvar personeli istihdamı sağlaması gerekecek.

Laboratuvar müdürü ile numune kabul ve rapor düzenleme biriminde görevli personel laboratuvarın analiz yapılan birimlerinde görev alamayacak.

Belirtilen her görev için gerekli tanımların yer aldığı yönetmelik; vekaleten işlemlerde de gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirtmekte.


İzin Süreçleri ve Denetim

Çalışma izin süreci yönetmelik ekleriyle hazırlanan bir dosya ile başlayacak. Bu dosya şirket kurulum bilgilerinden; labratuvarın çalıştığı bina bilgilerine kadar bir çok bilgiyi barındırması gerekiyor. Taslak metninden de ulaşılabilecek ekler ile hazırlanan dosya denetim biriminin de onayı ile çalışma izni olarak hayata geçebilecek.

Her denetimin en az üç kişi ile gerçekleşeceği denetimlerde; laboratuvarların yaptığı tüm analizler detaylı olarak incelenecek.

Özel laboratuvar yetkilendirildiği analiz metodları dışında işlem yapamayacak. Ancak; kapsam genişletmek isteyen laboratuvarlar; yine çalışma izni alım sürecinde olduğu gibi hazırlanan dosya ile bakanlık birimlerine başvuruda buluna bilecekler.

Bu yönetmelik taslağı hayata geçtiğinde Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul Ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmış olacak.