Türk Gıda Kodeksinde Önemli Değişiklik

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nde önemli bir değişiklik yapıldı. Gıda ürünlerini yatay ve dikey kodeks bazda inceleyen ve yönetmelikte bazı gıda ve/veya gıda gruplarına ilişkin özel hükümlerin belirlendi.

Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelere ilişkin asgari teknik ve hijyen kriterleri, pestisit kalıntıları ve veteriner ilaç kalıntıları, gıda katkı maddeleri, aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri, bulaşanlar, ambalajlama, etiketleme, numune alma, analiz metotları, taşıma ve depolama ile ilgili yatay ve dikey gıda kodeksine ilişkin esaslar içeren yönetmelikte önemli değişiklikler gerçekleşti.

Doğal ve Güvenilir Gıda’nın adresi Zahirepazari.com sayesinde Eve Misafir Çağırmak Çok Kolay

Yayınlanan Özel Hükümler Nelerdir?

Bazı özel gıda gruplarına özel gelenya yınlanan hükümler şöyle;

  • Pekmez olmadığı halde pekmez izlenimi veren meyveli şekerli şurup, meyve tatlısı, pekmez şurubu, meyveli şekerli şerbet ve benzeri isimlerle ürünler üretilemeyecek
  • Aroma vericiler veya bal eklenerek bal aromalı şurup, çam aromalı şurup, ballı şurup ve benzer isimlerle bal izlenimi veren ürünler üretilemeyecek.
  • Bitkisel yağ veya diğer gıda bileşenleri kullanılarak peynir izlenimi veren ürünler üretilemeyecek.

Bu hükümlerle; mevzuatta bulunan taklit ve tağşişe neden olan olabilecek açık kapatılmış oldu. Ancak, bu noktada ürünlere ait dikey kodekslerde değişiklik yapılması da gerekmekte.


Bu değişikliklerin yanı sıra yönetmelikte belirtilen diğer özel hükümler şu şekilde;

  • Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeler için ilgili yatay gıda kodeksi hükümlerine uyulması zorunludur.
  • Dikey gıda kodeksi hükümleri, yatay gıda kodeksi hükümleri ile birlikte uygulanır.
  • Gıda ile ilgili coğrafi işaret veya geleneksel ürün adlarının kullanımının, tescilde belirtilen özelliklere uygunluğunun denetimi Bakanlıkça yapılır.

  • Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ve ülkesel veya yöresel adlarıyla belirtilen gıdalar, coğrafi işaretten doğan haklara aykırı olmamak koşuluyla bu adlarla üretilebilir.

  • Gıdaların taşınması ve depolanmasında Gıda Hijyeni Yönetmeliğinde ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde yer alan kurallara uyulur.

  • Belirli bir gıda veya gıda grubuna yönelik özel taşıma ve depolama kuralları, gerektiğinde dikey gıda kodeksi kapsamında belirlenir.Yatay gıda kodeksinin kapsamı

a) Gıda katkı maddelerinin kullanımı, etiketlenmesi ve saflık kriterleri,
b) Aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenlerinin kullanımı ve etiketlenmesi,
c) Gıda enzimlerinin kullanımı ve etiketlenmesi,
ç) Bulaşanların maksimum limitleri,
d) Gıdalarda bulunmasına izin verilen pestisitlerin maksimum kalıntı limitleri,
e) Hayvansal gıdalarda bulunabilecek veteriner ilaçlarının maksimum kalıntı limitleri,
f) Gıdaların mikrobiyolojik kriterleri,
g) Gıda ile temas eden madde ve malzemeler ile ilgili genel kurallar,
ğ) Gıdaların etiketlenmesi,
h) Numune alma ve analiz metotları,
ı) Hedef dışı yemlere taşınması önlenemeyen koksidiyostatların ve histomonostatların hayvansal gıdalarda bulunabilecek maksimum miktarları,
i)Gıdalara eklenebilecek vitaminler, mineraller ve belirli diğer öğeleri,

Konuları yer almaktadır


Dikey gıda kodeksinin kapsamı

(1) Dikey gıda kodeksi; yatay gıda kodeksi hükümlerine ilave olarak, kapsadığı gıda veya gıda grubu veya gıda ile temas eden madde ve malzemelere yönelik olarak belirlenecek özel kriterleri içerir.

(2) Belirli bir gıda veya gıda grubu veya gıda ile temas eden madde ve malzeme için özel olarak düzenlenmiş numune alma ve analiz metotlarına ilişkin mevzuat da dikey gıda kodeksi kapsamındadır.

(3) Herhangi bir gıda katkı maddesi, aroma verici veya aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşeni veya diğer gıda bileşenleri ilave edilen kaynak suları, içme suları, doğal mineralli sular ve yapay sodanın özellikleri dikey gıda kodeksi ile belirlenir.


Genel Uygulama

Bu Yönetmelik kapsamındaki yatay veya dikey gıda kodeksinde hüküm bulunmayan hususlarda öncelikle ilgili ulusal standart, ulusal standardın bulunmaması durumunda ise uluslararası standartlar dikkate alınır. Analiz metodları içinde aynı durum geçerlidir. Mevzuat kapsamında belirtilen bir periyot ve numune alma yöntemi belirtilmeyen durumlarda ulusal veya uluslararası kabul görmüş analiz metotları uygulanır.

Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce üretilen ürünler, 31/12/2020 tarihinden sonra piyasada bulunamaz.

Bu yönetmelikle 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.Kaynak:

29/12/2011 tarih ve 28157 sayılı remi gazete
19/02/2020 tarih ve 31044 sayılı resmi gazete
mevzuat.gov.tr