Tübitak Ulakbim 14 Personel Alacak

Tübitak Ulusal Akdemik Ağ ve Bilgi Merkezi; 14 Personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular 24 Şubat 2020 ile 16 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.

Tübitak Ulusal Akdemik Ağ ve Bilgi Merkezi tarafından gerçekleşecek personel alımında bazı pozisyonlar bilgisayar teknoloji üzerine özellikle mühendislik dallarından mezun olanları kapsamaktadır. Bazı pozisyonlar ile tüm mühendislik mezunlarının tercih edebileceği şekilde başvuruya açılmıştır.

Doğal ve Güvenilir Gıda’nın adresi Zahirepazari.com sayesinde Eve Misafir Çağırmak Çok Kolay

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

  • Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
  • Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli
   olmak.
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı
   bulunmamak.
  • Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
  • Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak.

   Alanında doktora mezunu olanlardan, yukarıdaki koşullar aranmayacak olup bu adayların sıralaması için kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %10’u ve lisans not ortalamasının %40’ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not ortalamasının %50’si ile doktora not ortalamasının %50’sinin toplamı dikkate alınacaktır.). •  İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak
  (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz.).BAŞVURU SÜRECİ

 • İlana başvuruda bulunmak için “www.ulakbim.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir (Başvuru için öz geçmiş oluştururken istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.
 • Başvuruların en geç 16/03/2020 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir.
 • Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar en fazla bir (1) adet referans kodlu pozisyona başvuru yapabilecektir.
 • Her bir pozisyon için lisans ve yüksek lisans mezunu adaylardan; “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünde verilen puanlama sistemine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Alanında doktora mezunu adaylardan ise  Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünde doktora derecesi için belirtilen puanlama sistemine göre  en yüksek puandan başlayarak ayrıca oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday da mülakata çağrılacaktır.
 • Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda
  bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.
 • Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel
  Koşullar” bölümünde puan hesaplama bölümlerinden muaf tutulacaktır. Aynı şekilde Doktora öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için de puanlama sisteminden muafiyet söz konusudur. Bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır. •  Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.
  • Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan
   İnternet çıktısı),
  • Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan
   İnternet çıktısı),
  • Lisans Diploma / Çıkış Belgesi –ve varsa üstü– (Eğitimlerini yurtdışındaki
   yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi),
  • YÖK Mezun Belgesi (E-Devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan İnternet çıktısı),
  • Lisans –ve varsa üstü– Transkript Belgesi,
  • Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya lisans öğrenimleri sırasında asıl alanla ilgili
   olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu
   gösterir belge (Üniversiteden alınmış, onaylı),
  • Deneyimi (mesleki tecrübesi) olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet
   Dökümü,
  • Güncel Öz Geçmiş (Öz geçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon
   numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir.),
  • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
 • TBTK.ULAKBİM.2020-1.ATB01 ve TBTK.ULAKBİM.2020-1.ATB02 referans kodlu
  pozisyonlar için ayrıca aşağıdaki belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

  • Doktora programına devam eden adayların, tez aşamasında olduğunu gösterir Öğrenci Belgesi.
  • İlan referans kodunda sıralanan ilgili alanlardan birinde tez yazmış / yazıyor olduğunu gösterir Belge (YÖK Tez Merkezi’nden alınmış tezin referans kodu, adı ve özetinin yer aldığı çıktı, ilgili alanların birinde tez yazdığını / yazıyor olduğunu gösterir Üniversiteden alınmış Belge veya onaylı tezin kapak, onay ve özet sayfaları).POZİSYONLAR VE İLAN BİLGİLERİ

Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Kurumun web sayfasında (www.ulakbim.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir.

Kadroların ayrıntıları ve kadro sayılarına ulaşmak; pdf olarak indirmek için tıklayınİletişim Bilgileri:

Adres: İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:51/C Çukurambar Çankaya / ANKARA
E-Posta: ulakbim.ik@tubitak.gov.tr
Telefon: 0 (312) 298 9354 – 0 (312) 298 9295