Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri 13 Uzman Alacak

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne sözlü sınavla 13 (onüç) uzman yardımcısı personel alınacaktır. 5’i Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Gıda Mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartı var. KPSS’den en az 70 puan alanlar tercih yapa bilecek.

Kısa adı OAİB olan Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlği; 1989 yılında Ankara’da çimento, cam, seramik ve diğer toprak ürünleri ihracatçılarına hizmet vermek amacıyla faaliyete geçmiştir.

OAİB, kurulduğu tarihten bu yana, kuruluş amacı ve vizyonu doğrultusunda, iştigal alanındaki alt sektörlerin sorunlarını dile getiren, çözüm yolları üreten, yurt içi ve yurt dışı platformlarda üyelerini başarıyla temsil eden bir yapıya kavuşmuştur. Ancak bu yeterli görülmeyip, küreselleşen ve her geçen gün gelişen dünyaya en iyi şekilde uyum sağlamak ve edindiği bilgileri üyelerinin hizmetine sunmak için her yeniliğe kendisini adapte ederek çalışmalarını sürdürmektedir.

Tablo-1’Den 8; Tablo-2’den 5 uzman yardımcısı ile kadrosunu genişletecek olan OAİB ‘ye giriş için sınav ve katılım koşulları şöyle;

Doğal ve Güvenilir Gıda’nın adresi Zahirepazari.com sayesinde Eve Misafir Çağırmak Çok Kolay

Sınava Katılma Şartları

 • a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • b) Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,
 • c) 18 yaşını bitirmiş olmak,
 • d) 01.01.2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. (01/01/1985 ve daha sonra doğanlar),
 • e) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak,
 • f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • g) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,
 • h) Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,
 • i) Dört yıllık eğitim veren üniversitelerin aşağıda yer alan tabloda belirtilen bölümlerinden ya da bu bölümlere denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak,
 • j) TİM ve İhracatçı Birlikleri’nden veya daha önce çalıştıkları işyerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
 • k) İngilizce, Almanca, İspanyolca veya Rusça dillerinin herhangi birinden 2017, 2018, 2019 veya 2020 yıllarına ait yabancı dil sınavlarından (YDS veya e-YDS) en az “70 puan” veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan yabancı dil eşdeğerlik tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak (ikinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır),
 • l) 2018 veya 2019 yılında yapılan kamu personeli seçme sınavlarından herhangi birinden “P3 puantüründen asgari 70 puan almış” olmak,Tablo-1

Fakülte/Bölüm: İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Lojistik, İstatistik Bölümleri ve Siyasal Bilgiler ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteler

Öğrenim Süresi: Dört Yıl

Puan Türü: KPSS P3

Alınacak Personel Unvan ve Sayısı: Sekiz  – Uzman Yardımcısı

İstenilen Yabancı Dil: İngilizce, Almanca, İspanyolca veya Rusça

Güneşin Peşinden Git Çıktı! Aldınız Mı?

Tablo-2

Fakülte/Bölüm: Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Gıda Mühendisliği

Öğrenim Süresi: Dört Yıl

Puan Türü: KPSS P3

Alınacak Personel Unvan ve Sayısı: Sekiz  – Uzman Yardımcısı

İstenilen Yabancı Dil: İngilizce, Almanca, İspanyolca veya Rusça

Fakülte/BölümÖğrenim Süresi Puan Türü Alınacak Personel Unvan ve Sayısı İstenilen Yabancı Dil

Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme

Mühendisliği, Gıda Mühendisliği Dört Yıl KPSS P3 Beş Uzman Yardımcısı İngilizce, Almanca, İspanyolca veya Rusça

Yarışma sınavına katılmak üzere başvuran adaylar arasından, her bir unvan için, duyuruda belirtilen eleme sınavında, ilgili puan türünden aldıkları puana göre sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için Tablo-1 için 8 (sekiz) , Tablo-2 için 5 (beş) adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört katı kadar aday sınava çağrılır. Sınava başvuranların sayısının toplam 13’den az olması halinde sınava başvuranların tamamı sınava çağrılır.


Başvuruda İstenilen Belgeler

 • a) oaib.org.tr WEB sitesinden temin edilecek ıslak imzalı iş talep formu,
 • b) TCKN yazılı beyanı (T.C. kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması gerekmektedir)
 • c) Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,
 • d) Öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (yurt dışında yerleşik üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte)
 • e) KPSS sonuç belgesi,
 • f) Yabancı dil sınavı sonucunu gösterir belge,
 • g) Güncel özgeçmiş (CV)

* Sınavı kazanan adaylardan söz konusu belge asılları bilahare istenecektir.Başvuru Adresi ve Zamanı

Başvurular, Genel Sekreterliğimiz Evrak Kayıt Birimi’ne istenen belgeler ile birlikte en geç 07/04/2020 Salı günü saat 17:00’ye kadar şahsen veya postayla yapılacaktır. Posta veya kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslı ile aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır, aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

Sözlü Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri 09/04/2020 Perşembe günü Genel Sekreterliğimiz WEB  (oaib.org.tr )sitesinden  duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden “100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak” gerekmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Güneşin Peşinden Git Çıktı! Aldınız Mı?

Kimlik Belgesi

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır.

Kaynak

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri OAIB.gov.tr