Güney Ege Kalkınma Ajansı 7 Personel Alacak

Aydın, Denizli ve Muğla illerini kapsayan Güney Ege Kalkınma Ajansı, 1 (bir) İç Denetçi, 1 (bir) Hukuk Müşavirliği Hizmetinden Sorumlu Uzman Personel, 4 (dört) uzman personel,1 (bir) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sorumlusu destek personeli alımı yapacaktır. Uzman Personel Kadrosunu Gıda Mühendisleri tercih edebilirler.

T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansının merkezi Denizli olup Ajansın faaliyet alanına Aydın, Denizli ve Muğla illeri girmektedir. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde görevlendirilebileceklerdir. (İç denetçi, Hukuk Müşaviri ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sorumlusu Ajansın merkez çalışma ofisinin bulunduğu Denizli ilinde görevlendirilecektir.)

İlan Tarihi 09.03.2020
Başvuru Tarihleri 30.03.2020 – 10.04.2020
Başvuru Yeri sinavbasvuru.sanayi@gov.tr
Sınav Şekli ve Yeri Sözlü (Mülakat), Pamukkale Teknokent Kınıklı Mh. Hüseyin Yılmaz Cd. No:67 B Blok Kat:2 20160 Pamukkale/Denizli 0 258 371 88 44
Mülakata Katılmaya Hak Kazananların İlanı 17.04.2020

Doğal ve Güvenilir Gıda’nın adresi Zahirepazari.com sayesinde Eve Misafir Çağırmak Çok Kolay

Tüm Adaylar İçin Aranan Genel Şartlar

 • a. Türk vatandaşı olmak,
 • b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • c. Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
 • d. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
 • e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • f. Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmakUzman Personel İçin Aranan Özel Şartlar

KPSS ile 3 uzman personel, KPSS şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile 1 uzman personel istihdam edilecektir. Her bir başvuru şekli için özel şartlar şu
şekildedir.

KPSS ile yapılacak başvurular için (3 personel)

 • a. En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
 • b. 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) mezun olunan alana göre aşağıdaki tabloda belirtilen puan türlerinden birinden en az 80 puan almış olmak;
 • c. Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip
  olmak

Tablo

 • Bölüm: Endüstri Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği,
  İşletme Mühendisliği
 • Personel Sayısı:2
 • KPSS Puan Türü: P3
 • KPSS Taban Puanı: 80
 • YDS Taban Puanı:70
 • Bölüm: İktisat-İşletme
 • Personel Sayısı:1
 • KPSS Puan Türü: P14- p24
 • KPSS Taban Puanı: 80
 • YDS Taban Puanı:70

KPSS şartı aranmaksızın alınacak 1 personel ile diğer kadrolara yapılacak atamaların nitelikleri detaylı olarak öğrenmek için tıklayın


Başvuru Şekli ve Tarihi

Başvurular, 30 Mart 2020 tarihinden başlayarak 10 Nisan 2020 tarihi saat 23.59’a kadar sinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan Güney Ege Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır. Başvurular, “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, eposta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurularda adaylar için hazırlanan kontrol listesi aşağıdaki şekildedir:

Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu başvuru sahibi kabul ve beyan etmiş sayılır.

Güneşin Peşinden Git Çıktı! Aldınız Mı?

Başvuruların Değerlendirilmesi:

Ajansa yapılan başvurular, KPSS puanı ile başvuranlar için KPSS puanına göre; KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuranlar için ilanda belirtilen kriterler doğrultusunda Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra adayların puan sıralaması KPSS ve varsa iş tecrübesiyle yapılan başvurular itibarıyla ayrı ayrı yapılır.

Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için belirlenen pozisyon sayısının beş katı aday çağrılacak şekilde, mülakat yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir ve Ajansın ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilir.

Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilir. Ancak, bu hükme göre sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla
sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Yarışma sınavı daveti, Ajansın internet sitesinden yapılacağından, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


Yarışma sınavının yapılışı ve Değerlendirme

Ajansta istihdam edilecek personel, Ajans tarafından sözlü sınav şeklinde yapılacak yarışma sınavı ile belirlenecektir. Yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren Ajansın ilan panosunda ve internet sitesinde (www.geka.gov.tr) ilan edilecektir.

Sözlü Yarışma Sınavına hak kazanan tüm adayların, sınav yer ve saatinde nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunmaları gerekmektedir.

Yarışma sınavı, Ajans Genel Sekreterinin başkanlığında, Ajans Yönetim Kurulunca öğretim üyeleri arasından belirlenecek iki kişi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen iki kişi olmak üzere toplam beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılır. Yarışma sınavının yapılacağı tarihe kadar Genel Sekreterin görevlendirilmemiş olması halinde, sınav kuruluna, Yönetim Kurulu Başkanı veya onun uygun göreceği Ajans Yönetim Kurulu üyelerinden birisi başkanlık eder.

Sınav kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir.

Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.

Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden 70 (yetmiş)’tir.

Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu pozisyonun altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir.

Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

Güneşin Peşinden Git Çıktı! Aldınız Mı?

Sonuçların duyurulması

Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet sitesinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

Kaynak:

Geka.gov.tr
Resmigazete.gov.tr