Tübitak Bilgem 2 İş Güvenliği Uzmanı İlanı

Tübitak Bilgem bünyesinde çalışmak üzere En az B sınıfı iş güvenliği uzmanı 2 personel istihdam edilecek. Detaylar resmi gazetede yayınlandı ve başvuru yapabilecek adaylar arasında İş güvenliği uzmanlığı sertifikasını almaya  yeterli meslek mensupları var.

İş Güvenliği Uzmanı / İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamındaki tüm kanun ve yönetmelikleri takip ederek, kanun ve yönetmelikler doğrultusunda gerekli çalışmaları yapmak ve yapılmasını sağlamak için görevlendirilmek üzere personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ


Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

 • Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Fizik, Kimya, Biyoloji, Teknik Öğretmenlik, İş Sağlığı ve Güvenliği veya Mühendislik bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
 • İş sağlığı ve güvenliği alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.
 • ÇSGB tarafından geçerli en az B sınıfı İş Güvenliği Uzmanı sertifikasına sahip olmak.
 • Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih
  sebebidir.

  • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD Sertifikasına sahip) olmak.
  • OHSAS 18001 (ISO 45001) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamaları konusundaki görevi ile ilgili olarak bilgi birikimine sahip ve mevzuata hakim olmak (İç Tetkikçi Sertifikasına sahip olmak).
  • Kurum içi standartlar doğrultusunda tüm gereklilikleri gerçekleştirmek, mevcut sistem uygulamaları için iyileştirme çalışmalarına katılım sağlamak ve denetlemek. İş güvenliği uygulamalarının standardının artırılmasına katkıda bulunabilecek olmak.
  • Tehlikeli maddelere dair tüm işlem ve süreçlerin mevzuat hükümlerine uygun olacak şekilde yasal zorunlulukların yerine getirilmesinin kontrol ve takibinin yapılmasını sağlayabilir olmak.
  • İleri düzeyde MS Office (Word, Excel, Powerpoint) bilgisine sahip olmak.
  • Çözüm odaklı, yazılı ve sözlü iletişim yeteneği güçlü olan, analitik düşünebilen, planlama, organizasyon ve problem çözme konularında etkin,takım çalışmasına yatkın olmak.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği konularında ilgili birimlerle işbirliği halinde rehberlik ve danışmanlık verebiliyor olmak.
  • Yürütülen faaliyetler ve çalışma alanlarında yapılacak değişikliklerle ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği açısından gerekli inceleme ve çalışmaları gerçekleştirebilecek olmak.  İş Sağlığı ve Güvenliği açısından saha denetlemeleri / olay incelemeleri çerçevesinde tespit edilen düzeltme / geliştirme ihtiyacından kaynaklanan görevlerin belirlenmesi, tamamlanmasının takibini yürütmek ve raporlayabilecek olmak.
  • İş yerindeki tehlikeleri tanımlamak ve risk değerlendirmesini yapmak, riskleri ortadan kaldırıcı uygulamaları geliştirmek ve uygulamak.
  • İş yerinde kaza, yangın vb. önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar yapmak ve uygulamalarını takip etmek; doğal afet, kaza, yangın vb. durumlar için acil durum planlarını hazırlayarak, acil durum ekiplerini kurmak ve eğitimlerini gerçekleştirmek, tatbikatları planlamak ve
   yaptırılmasını sağlamak.
  • İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılacak periyodik kontrol, bakım ve ölçümleri planlamak, hazırlanan planların uygulanmasını kontrol etmek.
  • İş yerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ve geliştirilmesi amacı ile verilecek eğitimleri (yasal mevzuat açısından) belirlemek ve uygulamak.ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

 • Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
 • Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
 • Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin  güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve
  haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
 • Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak.
 • Alanında doktora mezunu olan adaylardan, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar”
  bölümünün (e) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların sıralaması için
  kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50’si, yüksek lisans not
  ortalamasının %10’u ve lisans not ortalamasının %40’ının toplamıdır (Bütünleşik doktora
  programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için
  lisans not ortalamasının %50’si ile doktora not ortalamasının %50’sinin toplamı dikkate
  alınacaktır).
 • İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda
  belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz).

  Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecesi almış
  olanlar ile o ülkede en az 3 (üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce
  yeterlilik koşulları aranmaz.BAŞVURU SÜRECİ

 • İlana başvuruda bulunmak için “www.bilgem.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.
 • Başvuruların en geç 02/06/2020 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir.
 • Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Her bir pozisyon için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümüne göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Alanında doktora mezunu adaylardan ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak ayrıca oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday
  da mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.
 • Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümüne göre Doktora öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümü koşulları aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.
 • Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.
  • Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı).
  • Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı).
  • Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir).
  • ÇSGB tarafından geçerli en az B sınıfı İş Güvenliği Uzmanı sertifikası. Lisans Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi).
  • YÖK Mezun Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan internet çıktısı).
  • Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi.
  • Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya lisans öğrenimleri sırasında asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge (üniversiteden alınmış, onaylı).
  • Deneyimi (mesleki tecrübesi) olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü.
  • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Kurumun web sayfasında (www.bilgem.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir.

İletişim Bilgileri:

Adres: Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 PK: 74, 41470 Gebze / Kocaeli
E-Posta: bilgem.ik@tubitak.gov.tr
Telefon: (262) 648 10 00 -3542-3820-3517-3523