Tübitak Kurum Mutfağına Gıda Mühendisi Arıyor

Tübitak Kurum mutfağının hijyen, stok kontrolü, kalite kontrolü, numune alımı ve takibi konularının yönetilmesi, organize edilmesi ve raporlanması,  Sistemin sürekliliğinin sağlıklı bir şekilde işletilmesinin sağlanması, süreçlerinde görev alacak Gıda Mühendisi istihdam edilecek

Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Gıda Mühendisliği bölümünü bitirmiş olma ön şartının arandığı atama için en az 3 yıl tecrübe şartı var.

Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması
tercih sebebidir. Microsoft Office uygulamalarına hâkim olmak, gıda kalite kontrol konusunda tecrübe sahibi olmak, hazır yemek sektöründe ve hakkediş işlemleri konusunda tecrübe sahibi olmak ise aranan diğer özellikler.


Adaylarda Aranacak Genel Koşullar

 • Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
 • Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
 • Aşağıdaki Şartı sağlıyor olmak;

  Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması; Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir.) Tecrübe yılı, başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi ifade etmektedir.
 • Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim-öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).
 • Alanında doktora mezunu olanlardan, yukarıdaki madde koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların sıralaması için kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %10’u ve lisans not ortalamasının %40’ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not ortalamasının %50’si ile doktora not ortalamasının %50’sinin toplamı dikkate alınacaktır).
 • İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak da gerekmektedir.(Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz).KPDS/UDS/YDS/YÖKDİL : 65
  TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test : 61
  TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test : 173
  TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test : 500
  FCE : First Certificate in English : B
  CAE : Certificate in Advanced English : C
  CPE : Certificate of Proficiency in English :C
  Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan yukarıda belirtilen İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olan adaylardan başvurdukları pozisyona bakılmaksızın; Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgelemesi (Üniversiteden alınmış, onaylı belge) durumunda yukarıda belirtilen İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.Başvuru Süreci

 • İlana başvuruda bulunmak için “www.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluşturduktan sonra referans kod seçilerek, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.
 • Başvuruların en geç 10/07/2020 saat 17:00’ye kadar yapılması gerekmektedir.
 • Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla 1 (iki) pozisyona başvuru yapabilecektir. Gıda Mühendisliği pozisyonu için  Referans Kodu: TBTK.GS.2020-1.İHDB01
 • Pozisyon için; lisans ve yüksek lisans mezunu adaylardan “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da
  mülakata çağrılacaktır.
 • Lisans ve yüksek lisans mezunu adaylardan lisans mezuniyet not ortalamalarına göre en yüksek puandan başlanarak oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 10 katı aday mülakata davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.
 • Alanında doktora mezunu adaylardan ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (g) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak ayrıca oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday da mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.
 •  Lisans ve/veya doktora öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün ilgili maddeleri  aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.Başvuru Esnasında Yüklenecek Belgeler

Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

  • Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),
  • Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),
  • Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir),
  • Lisans Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim
   kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi),
  • YÖK Mezun Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan internet çıktısı),
  • Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi,
  • Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi,
  • Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigortalı Hizmet Dökümü,
  • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

NOT: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular TÜBİTAK Başkanlığı’nın (www.tubitak.gov.tr) web sayfasında ilan edilecek olup, mülakata girmeye hak kazanan adayların Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine gönderilecektir.Adres: TÜBİTAK, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Atatürk Bulvarı No:221, 06100
Kavaklıdere-ANKARA
İletişim:
Tel: 0 312 298 17 21 – 298 17 19
Faks: 0 312 427 6817