Fırat Kalkınma Ajansı Gıda Mühendisi Uzman İlanı

Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli illerinin kalkınmasına ve gelişmesine hizmet eden Fırat Kalkınma Ajansı yönetim becerisine sahip ve seyahat engeli olmayan kişiler arasından 1 (bir) Hukuk Müşaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel, 3 (Üç) Uzman Personel ve 2 (İki) Destek Personel alımı gerçekleştirecek. Uzman Personel ilanını gıda mühendisleri tercih edebiliyor!

Fırat Kalkınma Ajansı’nın merkezi Malatya İli olup, Ajansın faaliyet alanlarını Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illeri oluşturmaktadır. Sınavda başarılı olanlar, Ajans Genel Sekreterliği’nin uygun göreceği bu illerin birinde çalışacaklar.Adaylar İçin Aranan Genel Şartlar

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut en az 1 (bir) yıl süre ile ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı bulunmamak.
Uzman Personel İçin Özel Şartlar

Uzman personel pozisyonu için başvuruda bulunacak adayların; istatistik, ekonometri, endüstri mühendisliği ziraat mühendisliği ve gıda mühendisliği dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olması gerekiyor.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak, (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınacaktır.) YÖKDİL sınavının Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) sınavı ile eşit geçerliliği YÖK tarafından sadece lisansüstü eğitim, doçentlik sınavı ve akademik yükseltme süreçleri ile sınırlı olmak üzere kabul edilmiştir. 29.05.2019 Tarih ve 30788 Sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin 10. Maddesinin 2. Fıkrasında kabul edilebilecek yabancı dil sınavları açıkça ifade edildiğinden kamu personeli alım sınavları yönünden denkliği bulunmayan YÖKDİL sınavının Ajansımız personel alım sınavında geçerli başvuru şartı olarak kabul edilmesi mevzuat uyarınca mümkün değildir.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak gerekmekte.
Uzman Personel Tercih Nedenleri

Aşağıda sayılan alanların birinde veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu
belgelemek tercih sebebi olacaktır;

 • Ajansın faaliyet alanları ile ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • Sınav ilanının asgari lisans mezuniyeti şartının belirlendiği kısmında sayılan öğrenim dalları veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olma,
 • İngilizce dışında ikinci yabancı dil yeterliliğine sahip olmak ve bunu belgelendirmek,
 • Avrupa Birliği destek mekanizmaları ve uygulamaları konularında çalışmış olmak veya Proje Yönetimi Uzmanı (PMP) veya Projects In Controlled Environment (PRINCE2) sertifikasına sahip olmak
 • Uluslararası yatırım, doğrudan yabancı yatırım, yatırım teşvik alanlarından bir veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bu durumu belgelemek, yatırım koşul ve olasılıklarını değerlendirme, detaylı pazar ve sektör analizleri hazırlama, yatırım tanıtımı, yatırım mevzuatı konusunda deneyim sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek,
 • Bölgesel yatırım koşullarını değerlendirme, detaylı pazar ve sektör analizleri hazırlama, yatırım tanıtımı,
 • Kümelenme ve inovasyon konularında tecrübe sahibi olmak,
 • Yatırım süreçleri, yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemleri ile ilgili mevzuat,
 • Teşvik sistemi, devlet destekleri ve uygulamaları,
 • Doğrudan yabancı yatırım (DYY, FDI), uluslararası yatırım, uluslararası ticaret, uluslararası fonlar,
 • Kırsal Kalkınma, Tarım Politikaları ve Tarım Ekonomisi,
 • Turizm politikaları geliştirme ve bölgesel tanıtım stratejileri,
 • Avrupa Birliği destek mekanizmaları ve uygulamaları.
 • Hibe veya mali destek yönetimi, Proje Döngüsü Yönetimi (PDY),
 • Fizibilite çalışmaları, proje hazırlama, satın alma usulleri, izleme değerlendirme, raporlama, kayıt tutma, ihale dosyalarının hazırlanması ve izleme bilgi sistemlerinin kullanılması,
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) projeleri ve yönetmeliği hakkında bilgi sahibi olmak ve bunu  belgelendirebilmek,
 • Harita okuma ve CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) konusunda deneyim/bilgi sahibi olmak,
 • Kalkınma kuramları, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınma, rekabetçilik ve kümelenme analizi,
 • Bölgesel yatırım olanakları ve bölgesel program tanıtımı, tanıtım ve yatırım stratejileri,
 • Kentsel ve bölgesel düzeyde akıllı odaklanma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanması konusunda eğitim, deneyim ve bilgi/belge sahibi olmak,
 • Yenilenebilir enerji kaynakları (jeotermal, rüzgar, güneş ve hidroelektrik enerjisi) planlaması, üretimi, yönetimi ve uygulaması,
 • MS Office programlarını iyi derecede kullanabilmek,
 • SPSS, STATA, Eviews vb. istatistiksel paket programları, veri toplama, veri analizi ve değerlendirme süreçlerine hâkim olmak,
 • NetCad, Autocad, ArcGIS programlarından en az birini iyi düzeyde bilmek,
 • Sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,
 • Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri

Başvurular, 21 Temmuz 2020 tarihinden başlayarak 10 Ağustos 2020 tarihi saat 23:59′ a kadar sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Fırat Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır.

Başvurular, “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Elektronik ortamda yapılacak başvurularda adaylar için hazırlanan kontrol listesi şu şekildedir:

Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurula değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu başvuru sahibi kabul ve beyan etmiş sayılır.

Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep
edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu başkanı tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne kadar uzatılabilir.


Başvuruların Değerlendirilmesi ve Yarışma Sınavı

Ajans tarafından değerlendirilen başvurular arasından her kadronun 5 katı kadar sözlü sınava aday çağırılacak. Yani, 3 Uzman personel kadrosunun 1’i ziraat veya gıda mühendisi olması gerekmekte ve sözlü yarışma sınavına 5 aday çağırılacak.

Yarışma Sınavı; Ajans tarafından, sözlü yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların ilan edilmesi sonrası, www.fka.gov.tr adresinden ilan edilecek ve “T.C. Fırat Kalkınma Ajansı – Niyazi Mah. Buhara Cad. No:195 44100 Battalgazi/MALATYA” adresinde yapılacaktır. Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adaylar, internet sayfasında belirtilen tarih ve saatte nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınav yerinde hazır bulunacaklardır.

Mülakat sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgiler, 17/08/2020 tarihinden itibaren Ajansın internet sitesi olan www.fka.gov.tr sayfasında ilan edilecek.

Daha fazla detay için ajansın resmi internet sayfası ziyaret edilebilir. Fırat Kalkınma Ajansı