Cizre Belediyesi 20 Lisans Mezunu Zabıta Alacak

Cizre Belediyesi Tüm Lisans Mezunlarının başvurabileceği Zabıta Alım İlanı Yayınladı. Başvuracak adayların B sınıfı Sürücü belgesi olmalı ve Kpss’den en az 65 puan almış olmalı.

Cizre Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre 20 kişiui zabıta olarak istihdam edecek. Kadro Derecesi 6-8-10-11 olarak belirlenmiş durumda. Başvurabilmek için KPSS-P3 puan türünde en az 65 puan almak gerekiyor. Bunun yanında B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak da aranan şartlar arasında.


BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • a. Türk vatandaşı olmak.
 • b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
  askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
 • f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

 • a. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
  öğrenimle ilgili olarak Lisans 2018-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS)
  alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını
  almış olmak.
 • b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
  nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra
  Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru
  kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla
  olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1
  metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve
  kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 • d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • e. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az
 • B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

 1. Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından
  (www.cizre.bel.tr ) temin edeceklerdir.
 2.  Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere
  fotokopisi,
 3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek
  kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı
  ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar
  çıktısı
 6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı
 7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı
 8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
  belediyemizce tasdik edilebilir),
 9. 4 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
• Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 24/08/2020’den 31/08/2020 günü mesai bitimine
kadar (mesai günlerinde saat 09:00-16:30 arasında) Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne şahsen
teslim etmeleri gerekmektedir.
• Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
• Adayların boy ve kilo ölçümü başvuru tarihleri arasında Belediyemiz Hizmet Binasında
bulunan Zabıta Müdürlüğü biriminde yapılacaktır.
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

 • a. T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar
  KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her
  bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.
  b. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
  çağrılacaktır.
  c. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı
  başvuruların değerlendirilmesini müteakip Belediyemizin www.cizre.bel.tr resmi internet
  sayfasından ilan edilecektir.
  d. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve
  adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ‘’Sınav Giriş Belgesi’’
  gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
  e. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde
  bulunulmayacaktır.
  f. Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim
  bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan
  adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın
  sorumluluğundadır.
  g. Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın
  ulaşmamasından Cizre Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.
SINAVIN TÜRÜ, YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü sınav ve
uygulamalı sınav 15.09.2020-16.09.2020 günü Saat 10:00 başlamak üzere Cizre Belediye
Başkanlığı Cizre/ŞIRNAK adresinde yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içerisinde
bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Belediyemiz, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı
adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava
çağıracaktır.
Sınav Konuları:
a. Sözlü sınav;
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
• Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat, konularını kapsar.
b. Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile
sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

a. Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er
puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır.
b. Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav
puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
c. Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı
ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyenin internet
adresinde ilan edilecektir.
d. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek
olana öncelik tanınır.
e. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl
aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
Belediyenin internet adresinde (www.cizre.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı
tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde (www.cizre.bel.tr)
ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından
yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.