Şahinbey Belediyesi Gıda Mühendisi ve Veteriner Hekim İlanı

Şahinbey Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre Gıda Mühendisi ve Veteriner Hekim alınacak
1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki
genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.


2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak Lisans 2018-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS)
alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını
almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru
kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla
olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1
metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo
tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,
e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az
B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,


3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru sırasında;
1.Başvuru Formu Belediyemizin internet sayfasından (http://www.sahinbey.bel.tr) temin
edeceklerdir.
2.Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere
fotokopisi
3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet’ten alınan
kare kodlu öğrenim belgesi(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
5.KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı
6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı
7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı
8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir)
9. 3 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
1-Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 14/09/2020’den 18/09/2020 günü mesai bitimine
kadar (mesai günlerinde saat 08:30-17:00 arasında) Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi Akkent
Mahallesi 400 Nolu Cadde No.44/1 Şahinbey/Gaziantep adresinde bulunan başvuru masasına
teslim etmeleri gerekmektedir.
2- Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
3- Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.


5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI

a) T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her
bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.
b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır.
c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı
başvuruların değerlendirilmesine müteakip Belediyemizin www.sahinbey.bel.tr resmi internet
sayfasından ilan edilecektir. Adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir.
d) Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
e) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.6- SINAVIN TÜRÜ YERİ, ZAMANI VE KONULARI

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü sınav
05/10/2020 -09/10/2020 günleri ve tarihleri arasında yapılacaktır. Sınavlar Saat 10:00
başlayacaktır. Sözlü Sınav için Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi, Akkent Mahallesi 400 Nolu
Cadde No.44/1 Şahinbey/Gaziantep adresinde Uygulamalı sınav ise; Akkent Mahallesi Özdemir
Caddesi 27470 Nolu Sokak “Akkent Spor Köyü” adresinde yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı
sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. Sınava girmeye hak
kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen
katılamayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav Konuları:
a) Sözlü Sınav;
-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
– Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
– Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat,
konularını kapsar.
b) Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç
kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.7- SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ

a) Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında yirmi beşer
puan olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden; uygulamalı sınav da 100 tam puan üzerinden
yapılır.
b) Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50’ si, uygulamalı sınavın %50’ si alınarak
sınav puanı hesaplanır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
c) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı
ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet
adresinde ilan edilecektir.
d) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek
olana öncelik tanınır.
e) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl
aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
belediyemizin internet adresinde ((http://www.sahinbey.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara
ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyemizin internet adresinde
(http://www.sahinbey.bel.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir.
İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi
verilir.