Türk Patent ve Marka Kurumu Uzman Yardımcısı ilanı için son 4 gün

Türk Patent ve Marka Kurumu Sözlü giriş sınavı ile 6’sı Gıda Mühendisi 4’ü Ziraat Mühendisi olmak üzere; toplamda 120 Sınai Mülkiyet Uzman yardımcısı istihdam edecek. Başvuracak adaylar için KPSS ve YDS şartı var. DİKKAT: İlan 10 Temmuzda 2020’de Resmi Gazete Yayınlanmıştı. Bu bağlamda son başvuru tarihi 9 Ağustos 2020

Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca  Sınai Mülkiyet Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, sözlü giriş sınavı ile 120 Sinai Müülkiyet Uzman Yardımcısı alacak. Bunlardan 6 ‘ sı Gıda Mühendisliği bölümlerinden mezun olanlardan olacak.

İlanda Gıda Mühendisliği Mezunu adaylar iki farklı grupta yer alıyor. Kardeş Meslek Ziraat Mühendisliği için de 4 Kadro açılmış durumda

 • Gıda Mühendisliği – 1 ; 3 kişilik bu kadroya başvurmak için KPSS1 Puan türünden en az 80, YDS’den en az 70 puan alma şartı var
 • Gıda Mühendisliği-2 ; 3 kişilik bu kadroya başvurmak için ise KPSS2 puan türünden en az 80, YDS’den en az 70 puan alma şartı var.
 • Ziraat Mühendisliği – 1 ; 1 kişilik bu kadroya başvurmak için KPSS1 Puan türünden en az 80, YDS’den en az 70 puan alma şartı var
 • Ziraat Mühendisliği-2 ; 3 kişilik bu kadroya başvurmak için ise KPSS2 puan türünden en az 80, YDS’den en az 70 puan alma şartı var.
GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
 2. En az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık, mühendislik, fen-edebiyat, eczacılık, ziraat ile diğer fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının Tablo-1’de belirtilen öğrenim dallarından (bölümlerinden) mezun olmak, (Bahsi geçen tabloda 6 gıda mühendisi iki farklı grupta yazılmış ve kpss,yds puan türleri belirtilmiştir.)
 3. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; (A) grubu kadrolar için 2018 – 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS)  belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak,
 4. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (C) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.
 5. Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

 1. Başvurular, şartları taşıyan adaylar tarafından, Resmî Gazete’de yayımlanan ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde elektronik ortamda Kurumun resmi internet sitesinin (www.turkpatent.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak yapılacaktır. İlan 10 Temmuz 2020 de resmi gazete de yayınlanmıştı. 30 günlük süre 9 Ağustos 2020’de doluyor!
 2. Sadece Kurum internet sitesi üzerinden yapılan başvurular geçerli olup, Kuruma elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
 3. Giriş sınavına katılma başvurusu yapan ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan; Tablo1’de belirtilen her grup için belirlenen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda, atama yapılacak kadro sayısının en fazla 4 katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil), sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.
 4. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, sınavın yapılacağı yer, şekil, tarih ve saat ile istenilen belgeler, sınav tarihinden en az 15 (onbeş) gün önce Kurumun internet sitesinde (www.turkpatent.gov.tr) ilan edilecektir.
 5. Sözlü sınava girecek adaylardan;
  • a) Kurumumuz resmi internet sitesi (www.turkpatent.gov.tr) üzerinden oluşturulan başvuru formu,
  • b) Mezuniyet belgesinin veya çıkış belgesinin ya da eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı (Belgenin aslı ile başvuruda bulunulması halinde Kurumca bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir) veya mezun oldukları fakülte ya da noter tasdikli sureti,
  • c) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM internet sitesinden alınmış kontrol kodlu örneği,
  • ç) Yabancı dil belgesinin aslı veya sonuç belgesinin kontrol kodlu örneği,
  • d) T.C. Kimlik Numarası beyanı (nüfus cüzdanı fotokopisi) istenecektir.
SÖZLÜ SINAV KONULARI

 • a) Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanlığı Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinde belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
 • b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 • c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 • ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 • d) Genel yetenek ve genel kültürü,
 • e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından, Sözlü Sınav Konuları başlığı altında belirtilmiş (a)bendi için elli puan, (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.
 2. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu başkanı ve üyelerince yüz tam puan üzerinden verilen sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması en az yetmiş olmalıdır.
 3. Adayların başarı puanı, sözlü sınav puanı olup, Tablo-1’de belirtilen her grup kendi içinde başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle sıralanacaktır. Başarı puanlarının eşitliği halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Bu sıralama sonucunda, ilanda belirtilen toplam kadro sayısı kadar asil aday ile ilanda belirtilen toplam kadro sayısının yarısı kadar yedek aday belirlenecektir.

SINAV SONUÇLARININ İLANI VE SONUÇLARA İTİRAZ

 1. Giriş sınavını asil ve yedek olarak kazananlar, Kurumumuz internet sitesinde (www.turkpatent.gov.tr) ilan edilecek olup, sonuçlara ilişkin ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 2. Adaylar giriş sınavı sonuçlarına, ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde yazılı olarak itiraz edebilirler.DİĞER HUSUSLAR

 1. Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar sözlü sınav tarihinde fotoğraflı nüfus cüzdanı veya ehliyet ibraz ederek sınava alınacaklardır.
 2. Giriş sınavını kazananlardan, başvuruda istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış ise iptal edilir. Ayrıca, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde, Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise ayrıca çalıştıkları kuruma da bu durum bildirilir.
 3. Asıl listedeki adaylardan müracaat etmeyenler veya herhangi bir nedenle ataması yapılamayanlar ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, yerlerine yedek listeden atama yapılacaktır. Yedek listede yer alan adayların hakları, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.