Kestel Belediyesi 5 Memur İlanı

Kestel Belediye Başkanlığında istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre 5 memur alımı yapılacak.

Kpss P3 puan türünden en az 70 sınırı olan 5 kişilik kadroya; tüm lisans mezunları başvurabiliyor ve B sınıfı ehliyet sahibi olanlar tercih edilecek.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi’nin (a) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara
sahip olmaları gerekmektedir.

 • a. Türk vatandaşı olmak.
 • b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • c. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi’nde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
  askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
 • f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

 • a. Zabıta Memuru kadro unvanı için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak
  ve bu öğrenimle ilgili olarak lisans 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan
  (KPSS) 70 ve üzeri puan almış olmak.
 • b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
  nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • c. 657 sayılı Kanunun 48. maddesi’nin (a) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye
  Zabıta Yönetmeliği’nin 13/a maddesi’nde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına
  başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak
  kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden
  fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg.’dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri
  belediyemizce yapılacaktır.)
 • d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
  e. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen
  tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

 1. Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından
  (http://www.kestel.bel.tr) temin edeceklerdir.
 2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere
  fotokopisi,
 3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet’ten
  alınan kare kodlu öğrenim belgesi(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik
  edilebilir),
 4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı
  ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar
  çıktısı,
 6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
  belediyemizce tasdik edilebilir),
 9. 3 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

 • Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 16 Kasım – 20 Kasım 2020 tarihleri arasında mesai
  saatleri içerisinde (mesai günlerinde saat 10:00-16:00 arasında) Kale Mahallesi Cuma Caddesi
  No:1 Kestel adresinde bulunan Kestel Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim
  Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul
  edilmeyecektir.
 • Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
  değerlendirmeye alınmayacaktır.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak
unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.

 • a. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
  çağrılacaktır.
 • b. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı
  başvuruların değerlendirilmesini müteakip Belediyemizin www.kestel.bel.tr resmi internet
  sayfasından ilan edilecektir.
 • c. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve
  adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi”
  gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
 • d. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde
  bulunulmayacaktır.
 • e. Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim
  bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan
  adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın
  sorumluluğundadır.
 • f. Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın
  ulaşmamasından Kestel Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü ve uygulamalı
sınav 16 Aralık 2020 günü saat 09.30’ da başlamak üzere Kestel Belediyesi Sosyal Yaşam
Merkezi Vani Mehmet Mahallesi İmren Sokak No: 10 adresinde bulunan Kestel Belediye
Başkanlığı Ek Hizmet Binasının 2 nci katında yapılacaktır. Sözlü ile uygulamalı sınav aynı gün
içerisinde bitirilemez ise ertesi gün sınava devam edilecektir.
Belediye, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı
adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava
çağıracaktır.

Sınav Konuları:

Sözlü Sınav:

 • a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 • b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
 • c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • ç) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularını kapsar.

Uygulamalı Sınav:

Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi
özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.


SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

 • a. Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657
  sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er
  puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır.
 • b. Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav
  puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
 • c. Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı
  ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet
  adresinde ilan edilecektir.
 • d. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek
  olana öncelik tanınır.
 • e. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl
  aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
  Belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat
  yapılacaktır.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir