Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Uzman İlanı

T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN)’na 5 (beş) Uzman, 1 (bir) Hukuk Müşaviri olarak görevlendirilecek Uzman ile 2 (iki) Destek Personeli alımı yapılacak. Uzman kadrolarına mühendislik mezunları başvurabiliyor; işte şartlar ve detaylar:

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın merkezi Kayseri ili olup, Ajans’ın faaliyet alanını Kayseri, Sivas ve Yozgat illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, personel alım ilanına başvuran ve sınavda başarılı olan adaylar bu illerden Ajans’ın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılacak.

Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, yetenekli, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hâkim ve seyahat engeli olmayanlar ise öncelikli.


ADAYLAR İÇİN ARANAN GENEL ŞARTLAR

 • a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
 • d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
 • e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • f) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

2. UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

 • a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan ve Ajans personel alımı için belirlenen son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan Tablo 1.’de yer alan ilgili puan türünden en az 80 (seksen) puan almış olmak,
 • b) Üniversitelerin ilanda bulunan Tablo 1.’de yer alan bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
 • c) Başvuru tarihi itibari ile son 5 (beş) yıl içerisinde ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (KPDS/YDS/e-YDS) İngilizce dilinden en az C düzeyinde puan almış olmak. Veya ÖSYM tarafından başvuru tarihinde geçerli olarak buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak (Uluslararası geçerliliği bulunan bu belgelerde, sadece mevcutta ÖSYM tarafından denk kabul edilen belgeler değerlendirmeye alınır. Denklik hesaplamasında, sadece ÖSYM tarafından yayımlanan son denklik değerleri esas alınır, sınavların yapıldığı tarihlerdeki denklik değerleri esas alınmaz. Daha önceden denk kabul edilip son listede yer almayan sınavlar geçersizdir. Denklik ile ilgili diğer hususlarda ÖSYM’nin
  belirlediği kriterler geçerlidir)

YÖKDİL sınavının Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) sınavı ile eşit geçerliliği YÖK tarafından sadece lisansüstü eğitim, doçentlik sınavı ve akademik yükseltme süreçleri ile sınırlı olmak üzere kabul edilmiştir. 29.05.2019 Tarih ve 30788 Sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin 10. Maddesinin 2. Fıkrasında kabul edilebilecek yabancı dil sınavları açıkça ifade edildiğinden kamu personeli alım sınavları yönünden denkliği bulunmayan YÖKDİL sınavının Ajansımız personel alım sınavında geçerli başvuru şartı olarak kabul edilmesi mevzuat uyarınca mümkün değildir.

İstihdam Edilecek Uzman Personelin Görevlendirileceği Pozisyonlar ve Özel Tercih Sebepleri

Ajansta aşağıda belirtilen alanlarda istihdam edilmek üzere 5 (beş) Uzman Personel ve 1 (bir) Hukuk Müşaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel alımı yapılacaktır. 2 (iki) personelin Sivas Yatırım Destek Ofisinde, 2 (iki) personelin Yozgat Yatırım Destek Ofisinde ve 1 (bir) personelin Kayseri merkez birimlerinden birinde istihdam edilmesi planlanmaktadır.Görev Tanımı: Bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yerel aktörlerin katılımı ile bölgesel ve sektörel bazda plan ve programlar hazırlamak.

Yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak. Sonuç Odaklı Programların yürütülmesi sürecinde aktif rol almak. bölge ile ilgili verilerin toplanması, işlenmesi, analizlerinin yapılması, yeni yatırımların bölgeye kazandırılmasında etkin rol almak. Bölge yatırım potansiyellerini ve alanlarını tespit ederek ilgili yatırımcılarla temasa geçmek, yatırım ortamının iyileştirilmesi için çalışmak, yatırımcılara rehberlik yapmak, bölge yatırım imkânlarını yurtiçi ve yurtdışında tanıtmak. Bölgedeki yatırımlarla ilgili kurum ve kuruşlarla aktif iletişim halinde olmak, sektörel araştırma ve yatırım fizibilite çalışması yapmak, yatırım teşvik izleme ve kapatma işlemlerini yapmak.

Tercih Sebepleri:

 • Ajans faaliyet alanına giren konu ve konularda (ihracat, yatırım promosyonu, rekabetçilik ve kümelenme, girdi-çıktı analizi, şehir tanıtım ve markalaşma, girişimcilik, teknoloji odaklı sanayii, modern ve katma değerli tarım uygulamaları, destinasyon yönetimi, stratejik planlama, fizibilite hazırlama) bilgi ve tecrübeye sahip olmak.
 •  Proje Döngüsü Yönetimi ile ilgili eğitim almış olmak ve bunu belgelendirmek,
 •  AB, ulusal veya uluslararası fon sağlayıcı bir kurum tarafından desteklenen bir projenin yürütülmesinde koordinatör, koordinatör yardımcısı, izleme personeli olarak görev yapmış olmak,
 •  İkinci bir lisans eğitimi yapıyor veya tamamlamış olmak,
 •  Lisansüstü eğitim yapıyor veya tamamlamış olmak,
 •  Doktora eğitimi yapıyor veya tamamlamış olmak,
 • Birden fazla yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek,
 • Bilgisayar programlarından Word, Excel, Power Point, Outlook veya muadili programları iyi kullanıyor olmak ve bunlarla ilgili eğitim almış ve bunu belgeleyebiliyor olmak,
 • Mesleği veya alanıyla ilgili bilgisayar yazılımları veya programlarını iyi biliyor olmak, bununla ilgili eğitim almış olmak ve bunu belgelemek,
 •  Uzmanlık alanıyla veya ilanda belirtilen görev tanımlarına benzer bir konuda eğitim almış olmak ve bunu belgelendirmek,
 •  Sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek.
 •  Erkek adaylar için; Askerlik çağına gelmiş ve henüz yapmamış olanların muvazzaf askerlik hizmetini en az 1 yıl ertelemiş olmaları.

Detaylı bilgi için TIKLAYIN