Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 4 Uzman İlanı

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı,  4 (dört) Uzman, 1 (bir) Hukuk Müşaviri ve 1 (bir) İç Denetçi alımı
gerçekleştirecektir.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın merkezi Trabzon ili olup Ajansın faaliyet alanlarını Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illeri oluşturmaktadır. Sınavda başarılı olan uzmanlar, Ajans Genel Sekreterliği’nin uygun göreceği bu illerin birinde çalışmayı kabul edeceklerdir. İç denetçi ve hukuk müşaviri ajans merkez binasının bulunduğu Trabzon ilinde istihdam edileceklerdir.

İşe Alınmada Aranan Genel Şartlar

Uzman, İç Denetçi ve Hukuk Müşaviri pozisyonu için başvuran tüm adayların öncellikle
aşağıda belirtilen genel şartları sağlamaları gerekmektedir:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlarla, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya
şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve
alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü
bulunmamak,
d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak
2. Uzman Personel Adayları için Aranan Başvuru Şartları
Ajansta aşağıda belirtilen illerde ve alanlarda istihdam edilmek üzere Kamu Personeli
Seçme Sınavı (KPSS) puanı ile toplam 4 (dört) uzman personel alımı yapılacaktır. Uzman
personel istihdam edilmesi planlanan alanlar, KPSS puan türleri ve bu alanlara ilişkin tercih
nedenleri aşağıdaki detaylı olarak belirtilmiştir.

Uzman Personel İstihdamı İçin Özel Şartlar

KPSS puanı ile toplam 4 (dört) uzman personel alınacak olup adayların aşağıdaki şartları
taşıması gerekmektedir:
a) Aşağıda yer alan Tablo 1’de belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
lisans düzeyinde mezun olmak,
b) 14-20-21 Temmuz 2019 veya 6-12-13 Eylül 2020 tarihli KPSS sınavından her bir
öğrenim dalı için belirlenmiş puan türlerinden birinde en az 80 puan almış olmak,
c) Sınav başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavında İngilizce dilinde en az (C) düzeyi puana sahip olmak veya dil yeterliği bakımından
bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C)
düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak,

Uzman Personel Adayları için Tercih Nedenleri

KPSS puanı ile başvuru yapan Uzman adaylarının aşağıda belirtilen alanların birinde veya
bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmaları; bu konularda eğitim, kurs, konferans, seminer gibi
faaliyetlere katılmaları ve bunu belgelendirmeleri veya bu konularda yayımlanmış eserlerinin
olması tercih sebebi olacaktır:
a) Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
b) Yukarıda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans
veya doktora derecesine sahip olmak,
c) İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak,
d) Hibe veya Mali Destek Yönetimi, Proje Döngüsü Yönetimi (PDY), Fizibilite
Çalışmaları, Proje Hazırlama, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İzleme Bilgi
Sistemlerinin Kullanılması, Bölgesel Yatırım Olanakları ve Tanıtım ve Yatırım Stratejileri
alanında deneyim sahibi olmak,
e) Avrupa Birliği destek mekanizmaları ve uygulamaları konularında çalışmış olmak,
f) SPSS, STATA vb. istatistiksel paket programları, veri toplama, veri analizi ve
değerlendirme süreçlerine hâkim olmak,
g) NetCad, Autocad, ArcGIS programlarından en az birini iyi düzeyde bilmek,
h) Enerji üretimi ve yenilenebilir enerji çalışmalarında bulunmuş olmak,
ı) Kamu ihale mevzuatı, muhasebe uygulamaları, mali tabloların hazırlanması ve analizi,
satın alma usulleri, ihale dosyalarının hazırlanması konularında deneyime veya mali müşavirlik
belgesine sahip olmak.
i) Sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek

İç Denetçi için Aranan Başvuru Şartları

a) İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Mühendislik Fakülteleri veya Hukuk Fakülteleri
bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b) İç Denetçi pozisyonuna başvuracak adayların, sınav başvuru tarihinden önceki 5 (beş)
yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından İngilizce dilinde (C) düzeyinde veya dil
yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir
sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi
itibarıyla sahip olmak,
c) Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve
kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikalarından
birine sahip olmakİç Denetçi Adayları için Tercih Nedenleri

İç Denetçi pozisyonu için başvuran adayların,
a) Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
b) İİBF, Mühendislik Fakülteleri veya Hukuk Fakülteleri bölümlerinin birinden yüksek
lisans veya doktora derecesine sahip olmak,
c) İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak tercih sebepleridir.

Başvuru Şartlarına İlişkin Bazı Açıklamalar

• Yabancı dil sınav eşdeğerlikleri; ÖSYM’nin
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf
internet sitesi linkinde yayımlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablolarından,
sınav başvuru tarihi itibariyle güncel olanına göre değerlendirilecektir.
• Daha önce yurtdışında çalışmış ve/veya üniversite eğitimini yurtdışındaki
üniversitelerde İngilizce olarak tamamlamış olmak, muafiyet sebebi değildir. Tüm adayların
başvuru sırasında yukarıda belirtilen yabancı dil yeterlilik belgelerini sunmaları gerekmektedir.
• Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması veya belli bir
öğrenim dalından başvuru olmaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun
görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı
sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir.

 Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri Başvurular

• Başvurular, 5 Kasım 2020 tarihinden başlayarak 17 Kasım 2020 tarihi saat 23.59’a kadar
ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı
Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır. Başvurular, “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir
şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.
• Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi
ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri
zorunludur.
• Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için
yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Başvuru sahibi, başvuruda eklediği bilgi ve belgelerin doğru ve tam olduğunu kabul ve
beyan etmiş sayılır.
• Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara
uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul
edilmeyecektir.

İlanı PDF olarak görüntülemek ve Diğer Detaylar İçin Lütfen tıklayın