FAO: 2021’i Uluslar arası Meyve Sebze Yılı İlan Etti

BM Genel Kurulu, 2021’i Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı (IYFV) olarak belirledi .  FAO, Birleşmiş Milletler sisteminin diğer ilgili organizasyonları ve organları arasından ön planda yer alıyor.

IYFV 2021, meyve ve sebzelerin insan beslenmesinde, gıda güvenliğinde ve sağlığında ve ayrıca BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmada önemli rolü hakkında farkındalık yaratmak için eşsiz bir fırsat olarak görülüyor.

Meyve Sebze Yılı 2021’in eylem hatları

SAVUNUCULUK VE BİLİNÇLENDİRME

 • Meyve ve Sebzelerin daha iyi beslenmeye, diyet çeşitliliğine ve sağlığa nasıl katkıda bulunduğu konusunda farkındalık yaratmak; toplumu, ekonomiyi ve çevreyi etkileri ile sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak.
 • Yılın hedeflerini desteklemek ve ulusal, bölgesel ve küresel kalkınma gündemlerine entegrasyonunu teşvik etmek.
 • Meyve ve Sebzelerin farklı yönleri ve bunların SKH’lere ve diğer ilgili küresel sözleşmelere ve kılavuzlara katkıları etrafında küresel bir tartışmayı teşvik etmek.

 

BİLGİ YARATMA VE YAYGINLAŞTIRMA

 • Meyve ve Sebze gıda sistemlerinin çeşitli yönlerinin hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerde topluma, ekonomiye ve çevresel sürdürülebilirliğe nasıl katkı sağladığına dair anlayışı geliştirmek ve kanıta dayalı iletişim mesajları oluşturmak.
 • UYFV 2021’in farklı yönlerinin olumlu ve olumsuz etkilerinin izlenmesine ve ölçülmesine yönelik araçları ve mekanizmaları teşvik etmek.

POLİTİKA YAPMA

 • Meyve ve Sebzelerin sürdürülebilir kalkınmaya, kırsal ekonomik büyümeye ve geçim kaynaklarına, gıda güvenliğine ve çeşitlendirilmiş, dengeli ve sağlıklı beslenmeye katkılarını artıran ve en üst düzeye çıkaran kanıta dayalı politikaları, yasaları ve düzenlemeleri ve iyi uygulamaların değişimini teşvik etmek.
 • SDG’lere ve ilgili küresel sözleşmeler ve kılavuzların hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunan kesişen ulusal politikalar aracılığıyla meyve ve sebze gıda sistemlerini ele alırken bütüncül ve bütünsel yaklaşımları teşvik etmek.
 • Araştırma dahil olmak üzere UYFV 2021’in farklı yönleriyle ilgili kamu / özel sektör işbirliğini ve ortaklıklarını teşvik etmek.
 • Meyve ve Sebzelerin tüketimini ve sürdürülebilir üretimini teşvik etmek ve kayıplarını ve israfını azaltmak için inovasyon ve altyapı geliştirmeye yatırımı teşvik etmek.

KAPASİTE GELİŞTİRME VE EĞİTİM

 • Eğitim politikalarının ve programlarının (okul beslenme programları, okul bahçeleri, kentsel ve çevre bahçeler ve çatı bahçeleri, sağlıklı işyerleri, gıda okuryazarlığı, toplum gıda kaybı ve israfı (FLW) eğitim programları gibi) formülasyonunu ve uygulanmasını desteklemek.
 • Meyve ve Sebze üretiminin ve tüketiminin faydalarını, sağlık ve beslenme üzerindeki etkilerini ve UYFV 2021’in diğer ilgili konularını tanıtmak için ilgili eğitim materyali hazırlamak.
 • 2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda müfredat geliştirmede meyve ve sebzelerin önemini vurgulayarak beslenme eğitiminin entegrasyonunu artırmak.
 • Meyve ve sebzelerin üretimi ve hasat sonrası taşınması, işlenmesi, hazırlanması, pazarlanması ve tüketiminde bilgi geliştirme ve beceri geliştirme yoluyla başta kadınlar ve gençler olmak üzere paydaşları güçlendirmek.